ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      แผนพัฒนา
     แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 แก้ไข เพิ่มเติมและเพิ่มเติม ฉบับที่ 1
     แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
     แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562 แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (2561)
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 (2561)
     แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 (2561)
    แผนการดำเนินงาน
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่1
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ 2561
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่1
     แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปรมาณ 2562
      ผลการปฎิบัติงานประจำปี
      รายงานการประชุมสภา
     รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 2561
     รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 2561
     รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
     สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 2561
     รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 2561
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ต.ค.59 - เม.ย.60
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2560
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั่งที่ 1 ต.ค.60 - มี.ค.61
     ประกาศเทศบาลเมืองระนอง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่1 ต.ค.60 - มี.ค. 61
      การจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
      เทศบัญญัติ
     เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
      เทศบัญญัติการควบคุมเพาะพันธุยุงลาย
      การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร   
      การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ พ.ศ.2549
      การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2551

 

 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com