ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

      แผนพัฒนาสามปี
    แผนการดำเนินงาน
      ผลการปฎิบัติงานประจำปี
      รายงานการประชุมสภา
      การจัดซื้อจัดจ้าง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
      เทศบัญญัติ
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
     เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556

      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558
      งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560
      เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
      เทศบัญญัติการควบคุมเพาะพันธุยุงลาย
      การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร   
      การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทดิสโก้เทคและคาราโอเกะ พ.ศ.2549
      การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2551

 

 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com