สำนักปลัดเทศบาล


ว่าที่ร.ต. จิรวัฒน์ จันทนา
ปลัดเทศบาลเมืองระนอง

นายอัตพล แจ่มใส
รองปลัดเทศบาลเมืองระนอง


สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล งานเอกสาร งานสารบรรณ งานกิจการสภาเทศบาลและเลขาผู้บริหาร งานทะเบียนราษฎร การเลือกตั้ง งานด้านบุคลากร และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งการกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
 
1 ฝ่ายอำนวยการ มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานการเจ้าหน้าที่ - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
2 ฝ่ายปกครอง มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานทะเบียนราษฎร - งานบัตรประจำตัวประชาชน
3 ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานรักษาความสงบ
4. ฝ่ายธุรการ มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานธุรการ – งานกิจการสภาและเลขานุการผู้บริหาร
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com