นายพรเทพ ศรีชูวงศ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ งานด้านวิชาการ งานจัดทำงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานด้านกฎหมาย มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
 
1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com