กองการศึกษา
นางจตุพร สุทธิรัตน์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองระนองงานกองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศึกษาในเขตเทศบาล ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
 
1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
  - งานแผนงานและโครงการ
  - งานธุรการ
2 ฝ่ายบริหารการศึกษา มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
  - งานการศึกษาปฐมวัย
  - งานโรงเรียน
  - งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  - งานกิจการนักเรียน
  - งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีงานในความรับผิดชอบประกอบด้วย
  - งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
  - งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
  - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา
  - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
  - งานกีฬาและนันทนาการ
  - งานกิจการศาสนาและประเพณี
4 โรงเรียน
  - โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
  - โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
5 หน่วยศึกษานิเทศก์ มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
  - งานพัฒนางานวิชาการ
  - งานพัฒนาและนิเทศการศึกษา
  - งานวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา
  - งานบริการทางการศึกษา
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com