กองสวัสดิการสังคม


นางรุ่งระวี บัวสงค์ 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาชุมชน งานด้านการสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการ เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 
1 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
  - งานธุรการ
2 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานสังคมสงเคราะห์
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com