กองช่างนายกิตติศักดิ์ โมราศิลป์
ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานไฟฟ้าและสถานที่ มีหน่วยงานในสังกัด ประกอบด้วย
 
1 ฝ่ายบริหารงานช่าง มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
  - งานธุรการ
2 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีงานในความรับผิดชอบประกอบด้วย
  - งานวิศวกรรม
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานผังเมือง
3 ฝ่ายโยธา มีงานในความรับผิดชอบประกอบด้วย
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานสวนสาธารณะ
  - งานไฟฟ้าและสถานที่
  - งานเครื่องจักรกล
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com