กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายอาธร อุคคติ 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

       มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขต่าง ๆ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์ งานรักษาความสะอาด  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย
1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
      - งานบริหารทั่วไป                                             
      - งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
      - งานรักษาความสะอาด                   
2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข  มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
      - งานป้องกันและควบคุมโรค                         
      - งานส่งเสริมสุขภาพ
      - งานสัตวแพทย์
3 ฝ่ายศูนย์บริการสาธารณสุข  มีงานในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
      - งานรักษาพยาบาล

 
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com