ทำเนียบผู้บริหาร  
                  นายกเทศมนตรี  
 

นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง


 
                สมาชิกสภา  
                   รองนายกเทศมนตรี  
 

นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์
รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง

นายสันติ ศุภสินถาวรกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองระนองนายนริศ น้อยราช
รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง

 
                   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
 

นายสมเกียรติ ชิดเอื้อ
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 
                   ที่ปรีกษานายกเทศมนตรี  
 


นางปราณี วิริยานนท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองระนองนายเธียรพร สุรการพินิจ
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมือง

 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com