ประธานสภาเทศบาลเทศบาลเมืองระนอง  
 นายชินเดช แสงสิริโรจน์
ประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง


นายวันชัย โชครุ่งเจริญถาวร
รองประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง

 
         สมาชิกสภา  
                   เขตเลือกตั้งที่ 1 ท่าเมือง  
 

นางสาวนารีนาท สารพัน

นายฐาเดช ก้องพัฒนางกูร

นายธนเทพ ชื่นชม

นายมนตรี ชลิศราพงศ์

นายมนูญ สุขยิ่งเจริญ

นายชินศรี ชุมหุน
 
                   เขตเลือกตั้งที่ 2  
 
นายเจษฎาพร กุลลูกอินทร์

นายกิติศักดิ์ เศวตะดุล

นายทวีวัฒน์ ตันเทวี

นายวิรัช อุ่ยเต็กเค่ง

นายวันชัย โชครุ่งเจริญถาวร
 
                   เขตเลือกตั้งที่ 3  
 

นางชมเพลิน ศิริทรัพย์โภคา

นายธนกฤต วิทยารัฐ

นายชินเดช แสงสิริโรจน์

นายธีระ ธาราสุข

นายสุพจน์ วณิชพัฒน์

นายอนุพงษ์ เอนกประพันธ์
 
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com