เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2551
........................................
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖0 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๔๙๖ และอำนาจตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เทศบาลเมืองระนองโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองระนองจึงตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
         ข้อ ๑ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้เรียกว่า "เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๕๑
         ข้อ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้ให้ใช้บังคับนับแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนองแล้ว ๗ วัน
         ข้อ ๓ นับตั้งแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วที่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
         ข้อ ๔ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้มิให้ใช้บังคับแก่สุนัขของทางราชการ
         ข้อ ๕ ในเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้
         "การปล่อยสุนัข" หมายความว่า การสละการครอบครองสุนัข หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
         "เจ้าของสุนัข" หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย
         "สถานที่เลี้ยง" หมายความว่า กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสุนัข
         "เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
         "เจ้าพนักงานสาธารณสุข" หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
         "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการเทศบาลเมืองระนองผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
         "ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
         "สิ่งปฏิกูล" หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
         "ใบรับรอง" หมายความว่า ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทำเครื่องหมายระบุตัวสุนัขอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลในเขตเทศบาลเมืองระนองที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
         "การจดทะเบียนสุนัข" หมายความว่า การนำสุนัขหรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป พร้อมจัดทำบัตรประจำตัวสุนัข
         "สุนัขควบคุมพิเศษ" หมายความว่า
         (๑) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น พิทบูลเทอเรีย บลูเทอเรีย สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย รอทไวเลอร์ และฟิล่าบราซิลเรียโรค เป็นต้น
         (๒) สุนัขที่มีประวัติทำร้ายคน หรือพยายามทำร้ายคน
         ข้อ ๖ ให้นายกเทศมนตรีเมืองระนองรักษาการตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
         ข้อ ๗ ให้เขตเทศบาลเมืองระนองเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
         ข้อ ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาลเมืองระนองโดยเด็ดขาด
         ข้อ ๙ เจ้าของสุนัขต้องนำสุนัขหรือใบรับรองแล้วแต่กรณีไปจดทะเบียน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ตามข้อ ๑๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นำสุนัขมาเลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองระนองด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำราชการแทนก็ได้
         ข้อ ๑๐ การจดทะเบียนสุนัขที่เทศบาลเมืองระนองกำหนด ให้นำใบรับรองมาแสดงโดยไม่ต้องนำสุนัขมาด้วย การจดทะเบียนสุนัขที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด จะนำสุนัขหรือใบรับรองอย่างหนึ่งอย่างใดมาจดทะเบียนก็ได้ แบบใบรับรองและคำขอจดทะเบียนสุนัข ให้เป็นไปตามแบบที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด
         ข้อ ๑๑ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำขอจดทะเบียนสุนัขแล้ว ปรากฏว่าหลักฐานถูกต้องให้ออกบัตรประจำตัวสุนัขตามแบบที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด
         ข้อ ๑๒ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ดำเนินการภายในสามสิบวัน
         (๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัข ให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด
         (๒) เมื่อบัตรประจำตัวสุนัขสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดเพื่อทำบัตรประจำตัวสุนัขใหม่
         (๓) ในกรณีที่สุนัขที่ไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคน ให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดเพื่อเปลี่ยนสาระสำคัญของบัตรประจำตัวสุนัข ในกรณีที่สุนัขทำร้ายคน เจ้าของสุนัขแจ้งต่อหน่วยงานที่รับจดทะเบียน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดโดยไม่ชักช้า
         ข้อ ๑๓ ในกรณีที่สุนัขตาย เจ้าของสุนัขต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดภายในสามสิบวันตามแบบที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด
         ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สุนัขหาย เจ้าของสุนัขต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดภายในสามวันนับแต่วันที่ทราบ หากเจ้าของสุนัขพบสุนัขที่หายแล้ว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่จดทะเบียนไว้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดทราบภายในสามวัน
         ข้อ ๑๕ การแจ้งตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ เจ้าของสุนัขอาจแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
         ข้อ ๑๖ ในการเลี้ยงสุนัข เจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
         (๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
         (๒) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
         (๓) ควบคุมดุแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เป็นต้น
         (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
         (๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัข เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น ถ้าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขให้เป็นปกติสุข
         (๖) เมื่อสุนัขตาย เจ้าของสุนัขจะต้องกำจัดซากสุนัขให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ
         (๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัข เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน
         (๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้หน่วยงานที่จดทะเบียนไว้กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของสัตวแพทย์
         (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
         ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม
         ข้อ ๑๘ เจ้าของสุนัขมีหน้าที่กำจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาลเมืองระนองโดยทันที
         ข้อ ๑๙ หากเจ้าของสุนัขไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูสุนัขอีกต่อไป ต้องมอบสุนัขพร้อมบัตรประจำตัวสุนัขให้กับบุคคลอื่น และเจ้าของใหม่จะต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่จดทะเบียนไว้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนอง หรือสถานที่อื่นใดตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันรับมอบสุนัข หากเจ้าของสุนัขไม่สามารถหาเจ้าของใหม่ได้ จะต้องมอบสุนัขให้เทศบาลเมืองระนองดูแล โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูตามที่นายกเทศมนตรีเมืองระนองกำหนด
หมวด ๓
การนำสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง
         ข้อ ๒๐ ผู้ใดนำสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
         (๑) พกบัตรประจำตัวสุนัขและต้องแสดงบัตรประจำตัวสุนัขเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
         (๒) ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกิดห้าสิบเซนติเมตรตอลดเวลา ความใน (๒) มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
         (๑) ขณะที่สุนัขอยู่ในระหว่างการประกวด การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด ในทำนองเดียวกัน แต่ผู้จัดงานจะต้องมีมาตรการในการป้องกันสุนัขมิให้ทำร้ายคน
         (๒) ขณะที่สุนัขอยู่ในการฝึกหัด แต่ผู้ฝึกจะต้องมีมาตรการในการป้องกันสุนัขมิให้ทำร้ายคน
         (๓) ขณะที่สุนัขอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกันมิให้สุนัขเข้าถึงบุคคลภายนอก
         ข้อ ๒๑ ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่าสิบห้าปี หรือเกินกว่าหกสิบห้าปี นำสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง เว้นแต่จะอยู่ในกรงขัง หรือเครื่องควบคุมอื่น ที่มั่นคงแข็งแรง เพียงพอที่จะป้องกันสุนัขมิให้เข้าถึงบุคคลภายนอกได้
หมวด ๔
อำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
         ข้อ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดังกล่าวไว้ และให้ดำเนินการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
         ข้อ ๒๓ เจ้าของสุนัขต้องอำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
         ข้อ ๒๔ เจ้าของสุนัขต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับสุนัข เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
         ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของพนักงานเจ้าหน้าที่ คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
         ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
         ข้อ ๒๗ เจ้าของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไว้ก่อนวันที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้มีผลใช้บังคับ ต้องจดทะเบียนสุนัขให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้อบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้มีผลใช้บังคับ
         ข้อ ๒๘ หากเจ้าของสุนัขไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขอีกต่อไป อาจมอบสุนัขให้เทศบาลเมืองระนอง ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติเทศบาลเมืองระนองนี้มีผลใช้บังคับและให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ประกาศ   ณ   วันที่   24   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2551
ลงชื่อ          
( นายสุทธิเดช จันทวิชานวงษ์ )
นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระนอง
 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com