ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง

จากการที่ได้ระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ด้วยเทคนิค SWOT analysis และกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแล้ว เทศบาลเมืองระนองจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง เพื่อเป็นกรอบชี้นำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อดำเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. การพัฒนาการเมืองการบริหาร 1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเทศบาล อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.2 พัฒนาการจัดเก็บรายได้และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างทั่วถึง เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
1.3 พัฒนาการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
1.5 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
1.6 พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
1.7 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มศักยภาพรองรับภารกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหมาะสม
1.8 พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักปลัดเทศบาล

ทุกส่วนราชการ
กองวิชาการและแผนงาน
ทุกส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน
สำนักปลัดเทศบาล

ทุกส่วนราชการ
2. การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ 2.1 สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชน ตลอดจนได้รับสวัสดิการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
2.2 ส่งเสริมให้มีสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และนันทนาการ ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมการเล่นกีฬา และนันทนาการของ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก
2.4 ส่งเสริมการสร้างรากฐานความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2.5 พัฒนา ส่งเสริม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองสวัสดิการสังคม
กองช่าง , กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม , กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล , กองสวัสดิการสังคม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
3. การพัฒนาการศึกษา 3.1 พัฒนา ศักยภาพ และคุณภาพด้านการศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับ
3.2 ส่งเสริมด้านการกีฬา นันทนาการ คุณธรรม และจริยธรรม แก่นักเรียน
กองการศึกษา
กองการศึกษา
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ทั้งถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา ระบบจราจร และอื่น ๆ กองช่าง , กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม , สำนักปลัดเทศบาล
5. การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 5.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริม ศาสนา ศิลปะประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น กองการศึกษา , กองสวัสดิการสังคม
6. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมือง และการเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนพัฒนาระบบการกระจายน้ำแร่ร้อนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
7. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7.1 พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
7.2 ป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำเสียและปัญหามลพิษ
7.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างให้เมืองมีความสวยงาม ร่มรื่น เป็นเมืองน่าอยู่
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , กองช่าง