วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองระนอง

"เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ และเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต"

นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรีเมืองระนอง

     นายกเทศมนตรีเมืองระนอง นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองระนอง ในคราวการประชุมสภาเทศบาลเมืองระนองสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 เพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์ ยุทธศาสตร์ และแนวนโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองระนอง ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด โดยมุ่งประโยชน์สุขสูงสุด และความพึงพอใจของประชาชนโดยรวมเป็นเป้าหมายหลัก ดังนี้

    " เทศบาลเมืองระนองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ด้วยหลักธรรมภิบาลและวิถีพอเพียง "

1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
     1.1 มุ่งเน้นบริหารงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ที่คำนึงถึงความถูกต้อง คุ้มค่า รวดเร็ว โปร่งใส ทั่วถึง เป็นธรรม มีความรับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม
     1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและช่องทางในการจัดหารายได้จากทรัพยากรที่เทศบาลมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม ควบคู่กับการควบคุมลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็น เพื่อบริหารงบประมาณที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย
     1.3 พัฒนาอาคารสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนให้เพียงพอ เหมาะสม ทันสมัย นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริการประชาชน
     1.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลร่วมกับทุกภาคส่วน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาล วางระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย
     1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในสิทธิ หน้าที่ของตนตามวิถีประชาธิปไตย สนับสนุนการดำเนินงานของชุมชน องค์กรเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลทุกขั้นตอน
     1.6 มุ่งพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์การให้บุคลากรของเทศบาลเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง
     1.7 พัฒนาช่องทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

2. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
     2.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดระบบบริการและสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความจำเป็นขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการ สร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
     2.2 เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขอนามัยที่ดีแก่ประชาชน เน้นการส่งเสริมป้องกัน ควบคุม ให้ประชาชนดูแลรักษาตนเองมากขึ้น มีระบบคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค พัฒนาคุณภาพในการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
     2.3 พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และนันทนาการ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางสังคม
     2.4 ปรับปรุง ควบคุม ตลาดสดสาธารณะของเทศบาล และตลาดเอกชน ให้เป็นตลาดน่าซื้อ ถูกสุขลักษณะ ได้มาตรฐาน
     2.5 ส่งเสริมการลด ละ เลิกอบายมุข จัดระเบียบควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
     2.6 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานของเทศบาลในทุกขั้นตอน
     2.7 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ปลูกฝังจิตสำนึกด้านวินัย และความเอื้ออาทร แบ่งปันกันในสังคม
     2.8 พัฒนาประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสริมสร้างมาตรการในการดูแลรักษาความสงบ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และความปลอดภัยของประชาชน จัดบริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง และพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้สามารถรับมือกับภัยพิบัติหรือปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที

3. นโยบายด้านการศึกษา
     3.1 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษาในทุกระดับ ส่งเสริมการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของผู้เรียน สนับสนุนให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม และผู้มีความสามารถพิเศษในด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม
     3.2 ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน นำระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
     3.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรครู ส่งเสริมให้บุคลากรครูมีการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการวิจัย คิดค้น พัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
     3.4 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข บนพื้นฐานของความเป็นไทย แต่สามารถก้าวไกลในระดับสากล
     3.5 ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนทุกระดับ ในหลากหลายรูปแบบ พัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายในพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

4. นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
     4.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนบุคลากรในสังกัดเทศบาลได้เข้าถึง เข้าใจในกิจกรรมทางศาสนา และนำหลักธรรม คำสอน มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
     4.2 ส่งเสริม พื้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสาน และสร้างเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่และสามารถเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดจนสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เก็บรวบรวม เพื่อนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชนสืบไป

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
     5.1 ส่งเสริม พัฒนาสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     5.2 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างวินัยในการออมให้เกิดกับประชาชน ด้วยการลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
     5.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว วางกรอบแนวทางการพัฒนาสู้วิถีเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงอนุรักษ์ โดยอาศัยน้ำแร่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ มรดกทางประวัติศาสตร์ ความหลากหลายวัฒนธรรม และวิถีชีวิตผู้คน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
     5.4 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ และการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     6.1 พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง และดูแลให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ
     6.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เพื่อป้องกันภาวะน้ำท่วมภายในเขตเทศบาล เสริมมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำคลองสาธารณะ
     6.3 ขยายถนน เพิ่มช่องทางในการจราจร รองรับปริมาณยานพาหนะที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเมืองในอนาคต พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร สัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร และป้ายบอกทางให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน เพียงพอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัย และเคารพในกฎจราจร
     6.4 ปรับปรุง ขยายเขต และเพิ่มแสงสว่างของไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง สนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดบริเวณในเขตชุมชน สถานที่สำคัญ บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
     6.5 ปรับปรุง ควบคุมระบบผังเมืองให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวของเมืองอย่างเหมาะสม รวมถึงปรับภูมิทัศน์ พัฒนากายภาพของเมืองให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

7. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอย สิ่งปฏิกูล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการจัดการมูลฝอยรวมอย่างเป็นระบบ ดำเนินมาตรการคัดแยกและลดขยะจากแหล่งกำเนิดโยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
     7.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายไฟ สายโทรศัพท์ สายเคเบิ้ล กระตุ้น ปลูกฝังจิตสำนึกประชาชนให้ร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำบ้านให้น่ามอง และพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองให้น่าอยู่
     7.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์ เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากทุกภาคส่วน
     7.4 ดำเนินมาตรการในการจัดการน้ำเสีย การป้องกันและควบคุมมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากภูมิปัญญาที่เหมาะสม

 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com