[x] ปิดหน้าต่างนี้
Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง

ศุกร์ ที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


ประกาศ เทศบาลเมืองระนอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง เทศบาลเมืองระนองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๕,๗๕๐.๐๐ บาท ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองระนอง ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดดูสถานที่ดำเนินงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๗๗) ๘๒๓๘๓๘,๘๓๓๒๑๒ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

เข้าชม : 574


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle