[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินงานกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล

พุธ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556


      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินงานกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาล
………………………………
 
   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาให้เอกชนดำเนินงานกวาดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลฯ  บริเวณถนนทุกสาย รวมซอยแยกทั้งหมด มีความยาวรวม 36,554.50 เมตร ยกเว้นพื้นที่ภายในเขตชุมชนด่านท่าเมือง และชุมชนระนองแลนด์  มีกำหนด 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม  2557  ประมาณการราคากลางค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเดือนละ 423,900.-บาท มีกำหนด 3 เดือน เป็นเงิน 1,271,700.-บาท 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000.-บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวกัน  และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                         กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 ธันวาคม  2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคารเทศบาลเมืองระนอง (หลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 11 - 24 ธันวาคม 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th    
 
                                                                    ประกาศ ณ วันที่  11 ธันวาคม  พ.ศ. 2556


เข้าชม : 854


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      1 / ก.ย. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com