[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

พุธ ที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


                                              
                
                                            ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ..................................................
            ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์   ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร  ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./SIO ๙๐๐๑/๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน    จำนวน 1 คัน    ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
รถยนต์และอุปกรณ์ทุกชนิดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน และจะต้องได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยต้องสำเนาเอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อคณะกรรมการฯ ในวัน
ยื่นเอกสารประมูลฯ ซื้อด้วยระบบอีเล็คทรอนิกส์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
งบประมาณอนุมัติจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปี 2556 ซึ่งได้ความเห็นชอบให้กันเงินไว้แล้ว งบประมาณ ในการประมูลซื้อเป็นเงิน 2,800,000.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) )                                
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
 
 
                                                                                   /กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ…………………..
 
 
                                                                                            - 2 -
 
กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
ระหว่าง เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 4  13 กุมภาพันธ์ 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th         
 
                     ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 
 
 
  
 
เอกสารประมูลซื้อ เลขที่   3  /2557
                         การประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
                   ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
................................................
 
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เอนกประสงค์   ตัวรถชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำ มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./SIO ๙๐๐๑/๑๔๐๐๑ จากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน    จำนวน 1 คัน    ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
                  (1) หลักประกันซอง
                  (2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
                  (1) ผู้เสนอราคามีผลประโยชน์ร่วมกัน
                  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
                  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
                  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 กฎเกณฑ์ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
      2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
       2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
       2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ
 
                                                                                                               
- 2 -
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างธรรมตามข้อ 1.5
       2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
          ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึกแยกเป็น 2 ส่วน คือ
                        3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
     (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                          (ก) ห้างหุ่นส่วนสามัญหรือห้างหุ่นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                         (ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น-
รายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ่นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
               (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่น สำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
                        3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
                                         (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.3
                               (2)หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ-อำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน
                                       (3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
      (4) สำเนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ของรถบรรทุกขยะและอุปกรณ์
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                              (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
             4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
                                                                       
                                                                       
- 3 -
ราคาให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกันไว้ทุกแห่ง
             4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
             4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล๊อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ         
                        สำหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการ  e-Auction มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ e-Auction ตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
             4.4 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีรวมมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง อ.เมือง จ.ระนอง โดยผู้เสนอราคา จะต้องเสนอกำหนดในราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคา ต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้   
             4.5 ก่อนยื่นประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นขอเสนอเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                        เมื่อพ้นกำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร เพิ่มเติม โดยเด็ดขาด
                        คณะกรรมการ e-Action จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก    ให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 16.00 น.
                        หากปรากฏอยู่ต่อคณะกรรมการ e-Action ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเทศบาลเมืองระนอง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว
 
                                                                                                                               
                                                                                     - 4 -
                        ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลราคาซื้อหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ e-Auction  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
                        การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเสนอราคา เว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเสนอราคาดังกล่าวได้
             4.6 ผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาตามประกาศของ เทศบาลเมืองระนองจะต้องปฏิบัติดังนี้
             (1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา สถานที่
ที่ทางราชการกำหนด อันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (Uscer TD) และรหัสผ่าน (Password)   เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติเงื่อนไข และข้อเสนอทางด้านเทคนิคแล้ว
             (2) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในข้อตกลง ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
             (3) ราคาเริ่มต้นในการประมูลครั้งนี้จะต้องเริ่มที่จำนวนเงิน 2,800,000.- บาท
             (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการประมูล 30 นาที (ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาการประมูล) ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอราคาลดราคาต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาแต่ละครั้ง เป็นรายหน่วยไม่น้อยกว่าหน่วยละ 5,600 บาท และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 0.20% จากราคาครั้งสุดท้าย ที่เสนอลดแล้ว
             (5) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาภายใน 15 นาทีแรก ของการประมูล อย่างน้อยรายการละ 1 ครั้ง
มิฉะนั้น จะถูกคัดออกจากการเสนอราคา และถูกริบหลักประกันซอง
             (6) กรณีที่มีการเสนอราคาภายใน 5 นาที ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาปิดการประมูล กำหนดระยะเวลาปิดการประมูลจะถูกขยายออกเวลา 5 นาที โดยอัตโนมัติ นับจากกำหนดระยะเวลาปิดการประมูล กรณีเช่นว่านี้
จะเป็นการขยายเวลาโดยไม่จำกัดและการประมูลจะปิดเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอราคาในระยะเวลา 5 นาที สุดท้ายของกำหนดระยะเวลา สิ้นสุดการประมูลที่กำหนด หรือที่ถูกขยายออกไป
             (7) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการประมูล และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากจบการประมูล
 
                                                                                    -5-
             (8) ในกรณีที่จะต้องเสียค่าบริการต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสีย อัตราค่าบริการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาท ของราคาสุดท้าย พร้อมด้วยสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าบริการของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งพร้อมกับเอกสารตาม ข้อ 4.6 (7)
                                                                                                               
5. หลักประกันซอง
              ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จำนวน 140,000.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
             5.1 เงินสด
             5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองระนอง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประมูลราคาจ้างหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ
             5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
             5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1)
              5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลเมืองระนองจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่ได้คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
             6.1 ในการประมูลครั้งนี้ เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์
             6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2, หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3, (หรือยื่นข้อเสนอประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว) คณะกรรมการ e-Auction จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองระนองเท่านั้น
             6.3 เทศบาลเมืองระนองสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
                        (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประมูล หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลของเทศบาลเมืองระนอง
 
                                                                                 -6-
 
                        (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อ ที่เป็นสาระ -
สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น                                                                       
         6.4 เทศบาลเมืองระนองทรงไว้ซึ่งสิทธิจะยกเลิก การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาตามประกาศ ข้อ 4.5 น้อยกว่า 3 ราย
         6.5 ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการ
ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทศบาลเมืองระนอง มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
          6.6 เทศบาลเมืองระนอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองระนองเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองระนองจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารลับเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
             6.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประมูล หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 เทศบาลเมืองระนอง มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5    และเทศบาลเมืองระนอง จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
             ในกรณีนี้หากเทศบาลเมืองระนองพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ดำเนินการ ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง เทศบาลเมืองระนองมีอำนาจยกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้
7. การทำสัญญาซื้อขาย
             7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำการตกลงซื้อ เทศบาลเมืองระนอง จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้
 
 
                                                                           -7-
 
             7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือเทศบาลเมืองระนอง เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 
หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับเทศบาลเมืองระนอง ที่รวมกันประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับเทศบาลเมืองระนองเจ้าของงบประมาณ โดยตรงกับเทศบาล
เมืองระนอง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้เทศบาลเมืองระนอง ยึดไว้ขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1)    เงินสด
(2)    เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาล   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
                        (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
                        (4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
                         (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
8. อัตราปรับ
              ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 9 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
             ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10. การจ่ายเงินล่วงหน้า
             ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ – ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้
จะต้องส่งมอบ หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใน
 
 
                                                                               -8-
 
ประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4(3) หรือหนังสือค้ำประกัน ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งแจ้งชื่อเวียน ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่เทศบาลก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น
                                                                                                               
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
             11.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)ประจำปี 2556 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลเมืองระนองมีเงินงบประมาณ และเพียงพอที่จะจ่ายแล้วเท่านั้น
          11.2 เมื่อเทศบาลเมืองระนอง   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย –
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
          (1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว บรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง
ประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
             11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองระนอง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุใน ข้อ 7 เทศบาลเมืองระนองจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
 
 
 
                                                                                  -9-
 
               11.4 เทศบาลเมืองระนอง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็น
ไปตามความเห็นของ สำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
 
 
                                                                   เทศบาลเมืองระนอง
                                                             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
 
 
                                                                ( นางนภารัตน์   แพชนะ )
                                                                      ผู้อำนวยการกองคลัง
 


เข้าชม : 867


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภักดี เชื่อมทิวีสินค้า (ระยะที่ 2) 26 / เม.ย. / 2559
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 2 / ก.ย. / 2558
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล 2 / ก.ย. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 / ก.พ. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเรืองราษฎร์จากแยกซอยเขานิเวศน์ 1 ไปทางทิศเหนือถึงแยกโรงเรียนสตรีระนอง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5 / ก.พ. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle