[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจร สี่แยกตลาดใหม่(หลังศาล) และสี่แยกตลาดเก่า

จันทร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
      เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจร สี่แยกตลาดใหม่          
              (หลังศาล) และสี่แยกตลาดเก่า       
......................................................................
                          ด้วยเทศบาลเมืองระนอง   มีความประสงค์จ้างซ่อมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยก-
ตลาดใหม่ (หลังศาล) และสี่แยกตลาดเก่า
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
            1. ซ่อมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยกตลาดใหม่ (หลังศาล)
.                - โคมสัญญาณไฟ 1 ดวงโคม แบบ LED  ขนาด ศก.300 มม. (สีเขียว)        จำนวน 3 ชุด
                 - แผง
Diver โคมไฟ                                                                          จำนวน 4 ชุด        
                 - แผง CPU ควบคุมระบบ                                                                  จำนวน 1 แผง        
                 - แผง Diver ควบคุมระบบ                                                                 จำนวน 1 แผง        
                 - จอแสดงผล LCD Panel                                                                  จำนวน 1 ชุด        
                 - ปุ่มกด Manual                                                                                จำนวน 1 ชุด        
 
          2. ซ่อมเปลี่ยนระบบสัญญาณไฟจราจรสี่แยกตลาดเก่า
.                - โคมสัญญาณไฟ 1 ดวงโคม แบบ LED  ขนาด ศก.300 มม. (สีแดง)         จำนวน 3 ชุด
             .   - โคมสัญญาณไฟ 1 ดวงโคม แบบ
LED  ขนาด ศก.300 มม. (สีเหลือง)      จำนวน 2 ชุด
.               - โคมสัญญาณไฟ 1 ดวงโคม แบบ
LED  ขนาด ศก.300 มม. (สีเขียว)         จำนวน 2 ชุด
                - จอแสดงผล LCD Panel                                                   จำนวน 1 ชุด                 
                - ปุ่มกด                                                                               จำนวน 1 ชุด          
                - แผง Diver โคมไฟ                                                                         จำนวน 4 แผง            
                        ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำพัสดุที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 20 มิถุนายน  2557 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองช่าง) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน   หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้  โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติแล้ว
                                                                                          
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  23 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                       ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2557 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ได้ที่ หมายเลข 0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th

                                                            ประกาศ ณ วันที่   9 มิถุนายน พ.ศ.2557 

                                   
 


เข้าชม : 515


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com