[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่

อังคาร ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
  เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่
                                                                                …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 016/2557 ดังนี้
                     1.ปรับระดับพื้น พร้อมปูกระเบื้อง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. และก่อสร้างห้องสุขา
                       จำนวน 2 ห้อง 
                      2. ติดตั้งประตูเหล็ก ขนาด 4.00
x 2.80 เมตร   จำนวน 3 ชุด
                      3. ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.
                      4. จัดทำฝ้าเพดานภายใน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 369 ตร.ม.
                      5. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
                      7. ติดตั้งชั้นวางของ โครงเหล็ก ขนาดประมาณ 0.6
x 6.0 x 1.8 ม.
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่ง ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 697,000.-บาท
         กำหนดดูสถานที่ วันที่ 8 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00-09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองช่าง) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                  กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่9 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ 9 กันยายน 2557 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th 
 
ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 
  
 
 
 
  เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่24/2557
                             เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลัง
                                    อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่
                                                 ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                                                ลงวันที่  26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
                                                    ---------------------------------------------
                   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 016/2557 ดังนี้
                     1.ปรับระดับพื้น พร้อมปูกระเบื้อง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม. และก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 2 ห้อง 
                      2. ติดตั้งประตูเหล็ก ขนาด 4.00
x 2.80 เมตร   จำนวน 3 ชุด
                      3. ปรับปรุงเปลี่ยนหลังคากระเบื้อง รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.
                      4. จัดทำฝ้าเพดานภายใน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 369 ตร.ม.
                      5. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
                      7. ติดตั้งชั้นวางของ โครงเหล็ก ขนาดประมาณ 0.6
x 6.0 x 1.8 ม.

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
                    1.1 แบบรูปรายการละเอียด
                    1.2 แบบใบเสนอราคา
                    1.3 แบบสัญญาจ้าง
                    1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
    (1)  หลักประกันสัญญา
1.5    บทนิยาม
(1)     ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2)     การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6    แบบบัญชีเอกสาร
(1)     บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                      2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
                    2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           2.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
                    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1     ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1)     ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)     ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                              (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือสำเนารับรองการจดทะเบียน -
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                         (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                         (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                         (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   
       (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2)     บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน   ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ   รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ
                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
 
          
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง  “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนองหลังใหม่ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 24/2557“ ยื่นต่องานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2557ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า)
 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม              
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2, หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3, หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ    ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองระนองเท่านั้น      
5.3 เทศบาลเมืองระนองสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมืองระนอง     
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา     หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                   (4) ราคาที่เสนอมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
              5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลเมืองระนองมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลเมืองระนองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองระนองเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้       รวมทั้งเทศบาลเมืองระนองจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการสอบราคาหรือเทศบาลเมืองระนองจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้   เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
 6. การทำสัญญาจ้าง   
                6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการนับถัดจากวันที่ทำข้อตกลงจ้าง เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้                    
6.2 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3   กับเทศบาลเมือง
ระนองภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลเมืองระนองยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้              
                     (1 ) เงินสด                                       
                     (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองระนองโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
                   (3 )หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)                    (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                    เทศบาลเมืองระนอง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวด ตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบงานที่ทำเสร็จแล้วถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ หรือรายละเอียดตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองระนองได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง  
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลเมืองระนอง  มีเงินเพียงพอแก่การเบิกจ่ายแล้วเท่านั้น
                    10.2 เมื่อเทศบาลเมืองระนองได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของเข้ามาเพื่องานจ้างดังกล่าวจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
                 (1) แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน   7 วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                   (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ    เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น    
                  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี      
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองระนอง   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6.2 เทศบาลเมืองระนองอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)    รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
10.4 เทศบาลเมืองระนองสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความประสงค์ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
 
 
                                                                เทศบาลเมืองระนอง
 
 
                                                                   ( นางนภารัตน์ แพชนะ )
                                                                      ผู้อำนวยการกองคลัง
                                                                                        วันนที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
 
 


เข้าชม : 359


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com