[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศุกร์ ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................
          ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมากวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง ทุกสาย รวมซอยแยกทั้งหมด ยกเว้นพื้นที่ภายในชุมชนด่านท่าเมือง ชุมชนระนองแลนด์ มีความยาวรวม 36,554.50 เมตร ทุกวัน    ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน   2558 รวม 12 เดือน   ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 5,086,800.00-บาท (ห้าล้านแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
               5. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในสัญญาเดียวกัน   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,543,400.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น       รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองระนอง เชื่อถือ
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาทราบภายใน วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ในระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ หรือ WWW.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th

                             ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557


เข้าชม : 354


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 19 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าเมือง 1 13 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนกำลังทรัพย์จากสะพานระหัดล่าง - หน้า รพ.ระนอง 12 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 43 และงานสายเมนไฟฟ้า รร.เทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มี.ค. / 2562
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปูพื้นกระเบื้องอาคารยี่โถ รร.เทศบาลวัดอุปนันทาราม 11 / มี.ค. / 2562


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com