[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ)

พุธ ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


                                                                        ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

                                เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม จอรับภาพ)

                                                           ......................................................................

                                              ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม จอรับภาพ) เพื่อใช้ปฎิบัติงาน

ในห้องสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                                              ครุภัณฑ์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ งบประมาณ 140,000.-บาท

                                              - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อม จอรับภาพ) จำนวน 3 รายการ ดังนี้

                                              - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพ                          จำนวน 2 เครื่อง

                                              - จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว         จำนวน 1 จอ

                                              - อุปกรณ์ สายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง                                          จำนวน 2 จุด

                                              ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 – 16 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนัก

งานเทศบาลเมืองระนอง

                                              กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคาร

หลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาล

เมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ

www.ranongcity.go.th

                                                                                                                                ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ 2557

 

 

                                                                                                                                        นายศรัณ ทรัพย์พิศาลกุล

                                                                                                                             รองนายกเทศมนตรี ปฎิบัติราชการแทน

                                                                                                                                      นายกเทศมนตรีเมืองระนองเข้าชม : 354


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com