[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

พุธ ที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


 

ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

เรื่อง  การประมูลหาผู้ลงทุนเพื่อก่อสร้างตลาดกลางและอาคารพาณิชย์ในที่ดิน

ของเทศบาลเมืองระนองเพื่อการให้เช่า

....................................................

                        ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะจัดหาประโยชน์ในที่ดินว่างเปล่าถนนท่าเมือง(ถนนเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบพระชนมพรรษา) ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ซึ่งเป็นที่ดินที่เทศบาลเมืองระนองได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้จัดหาประโยชน์โดยการให้เช่าเพื่อนำรายได้มาบำรุงท้องถิ่นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2529  ขนาดเนื้อที่16 ไร่ 2 งาน 10 วา ตามแผนผังท้ายประกาศนี้  โดยวิธีประมูลให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างอาคาร    ตลาดกลาง   อาคาร-พาณิชย์และห้องน้ำ รวมตลอดถึงส่วนควบต่าง ๆ ในที่ดินดังกล่าว  โดยเทศบาลให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิการเช่าอาคาร  ตลาดกลาง  อาคารพาณิชย์ และห้องน้ำ  เป็นระยะเวลาการเช่า 30 ปี ตามหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  รายละเอียดในเอกสารการประมูลท้ายประกาศนี้

                        ผู้เข้าประมูลจะต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  มีอาชีพที่มั่นคงและเชื่อถือได้และไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เข้าประมูลได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง    ในวันที่    6    มกราคม 2553   โดยให้ไปลงทะเบียนดูสถานที่ 

 ณ กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ถนนเพิ่มผล  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง  ในเวลา  10.00 นาฬิกา ถึงเวลา  10.30  นาฬิกา  พร้อมทั้งรับฟังคำชี้แจงและรายละเอียดเพิ่มเติม  (ถ้ามี)

                    กำหนดยื่นซองประมูล     ในวันที่  8   มีนาคม 2553  ระหว่างเวลา 10.00 นาฬิกา  ถึงเวลา  10.30 นาฬิกา    ห้องประชุมเล็ก   สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง   ชั้น 2 (อาคารหลังเก่า)  และกำหนดเปิดซองประมูลในวันเดียวกันเวลา   10.45 นาฬิกา  เป็นต้นไป

                   กำหนดประกาศผลการประมูล   ในวันที่  24 มีนาคม 2553    กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลในราคาชุดละ 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน )  ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ระหว่างวันที่  22 ธันวาคม  2552   ถึงวันที่ 5  มกราคม 2553   หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7783-3212    ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ    วันที่   22  ธันวาคม  2552

 

 

 

           (นายสมบุญ  ติกวัฒนานนท์)

           นายกเทศมนตรีเมืองระนองเข้าชม : 1034


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com