[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ชุดดวงโคมไฟถนน LED)

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดดวงโคมไฟฟ้าถนน LED) .................................................. ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดโคมไฟฟ้าถนน LED ) จำนวน 244 ชุด ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประกาศ) งบประมาณอนุมัติจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2557 งบประมาณ ในการประมูลซื้อเป็นเงิน 5,008,000.-บาท (ห้าล้านแปดพันบาทถ้วน) และได้กำหนดราคากลางไว้ เป็นเงิน 5,008,000.-บาท (ห้าล้านแปดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลซื้อ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว กำหนดยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อในราคาชุดละ 1,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 10 – 18 กันยายน 2557 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

เข้าชม : 407


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภักดี เชื่อมทิวีสินค้า (ระยะที่ 2) 26 / เม.ย. / 2559
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 2 / ก.ย. / 2558
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล 2 / ก.ย. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 / ก.พ. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเรืองราษฎร์จากแยกซอยเขานิเวศน์ 1 ไปทางทิศเหนือถึงแยกโรงเรียนสตรีระนอง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5 / ก.พ. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com