[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

อังคาร ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


                              
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของเทศบาลเมืองระนอง
ลำดับที่ รายการ/จำนวน/วงเงิน ลำดับตามแผน วิธีการจัดหา ส่งประกาศ กำหนดยื่น ทำสัญญา กำหนดส่งมอบ เบิกเงินงวด หมายเหตุ
จัดหา(ผด.2) อย่างช้าภายใน ซองภายใน ภายใน ภายใน(วัน) สุดท้ายภายใน
1 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ 6 สอบราคา มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 30 วัน มิ.ย.-58 เงินอุดหนุนทั่วไป
  *เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต                
  (โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม)                
  1รายการ/วงเงิน 120,000.-บาท                
2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 สอบราคา มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 30 วัน มิ.ย.-58 เงินอุดหนุนทั่วไป
  *(เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง,                
  เครื่องสำรองไฟฟ้า 10 เครื่อง)                
  1 รายการ/วงเงิน 330,000.-บาท                
3 โครงการปรับปรุงโรงยิมเนเซียม 6 ประกวดราคา มี.ค.-58 เม.ย.-58 พ.ค.-58 30 วัน มิ.ย.-58 เงินอุดหนุนทั่วไป
  เทศบาลเมืองระนอง 1โครงการ/                
  วงเงิน 1,053,000.-บาท                
4 ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อม 143 ระบบ ม.ค.-58 ก.พ.-58 มี.ค.-58 90 วัน มิ.ย.-58 เงินอุดหนุนทั่วไป
  ทางเท้าถนนเรืองราษฏร์(จากแยก   อิเล็กทรอนิกส์            
  ซอยเขานิเวศน์ 1 ไปทางทิศเหนือ                
  ถึงแยกโรงเรียนสตรีระนอง                
  1โครงการ/วงเงิน 2,855,000.-บาท                
        
 


เข้าชม : 410


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com