[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน

อังคาร ที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2552


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน (ครั้งที่ 2)
......................................................................
                        ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบ-นักเรียนดังนี้
       1. อุปกรณ์การเรียน                                    จำนวน 28 รายการ
       2. เครื่องแบบนักเรียน                                          จำนวน 33 รายการ
           รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 12 มกราคม   พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น
ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ณ  ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า ชั้น 2) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ในวันเดียวกัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท สำหรับผู้ที่ซื้อซองสอบราคาในการประกาศ ครั้งแรกไปแล้ว ให้ขอรับเอกสารการสอบราคาได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม   2552 ถึงวันที่ 11 มกราคม  พ.ศ. 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.ranongcity.go.th

                                                            ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม   พ.ศ 2552
เข้าชม : 726


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com