[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง

จันทร์ ที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง
 
                                                                                …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขต
เทศบาลเมืองระนอง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา จำนวน 20 รายการ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็น
นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 อนึ่ง ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 363,000.-บาท
         กำหนดดูสถานที่ วันที่  26 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 09.00-09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ( กองสาธารณสุขฯ ) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                               กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 15 – 29 ธันวาคม  2557 โดยในวันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2557  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30  ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ ในวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2   ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่30 ธันวาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 15 – 26 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th        
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557
 
 
 
  
 
 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ
ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง จำนวน 20 รายการ
1. งานขุดลอกรางระบายน้ำซอยระนองจัดสรร 9
    กว้าง 0.60 ม. x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 796 ม.                                      จำนวน  119.40     ลบ.ม.
2. ท่าเมืองซอย 1 กว้าง 0.80 ม. x ลึกเฉลี่ย 0.20 ยาว 400 ม.                       จำนวน    64          ลบ.ม.
3. ซอยประปา กว้าง 0.60 ม. x ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. ยาว 980 ม.                       จำนวน  117.80     ลบ.ม.
4. ถนนผาดาด กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 ยาว 1,204 ม.                           จำนวน  288.96    ลบ.ม.
5. ซอยผาดาด 1 กว้าง 0.60 x ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. x ยาว 400 ม.                      จำนวน   48          ลบ.ม.
6.  ซอยผาดาด 2 กว้าง 0.60 x ลึกเฉลี่ย 0.25 ม. x ยาว 400 ม.                      จำนวน   60          ลบ.ม.
7. ซอยระนองพัฒนา 1 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 x ยาว 414 ม.                  จำนวน   99.36      ลบ.ม.
8. ซอยระนองพัฒนา 1 แยกที่ 1 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 x ยาว 456 ม.      จำนวน   109.44     ลบ.ม.
9. ซอยระนองพัฒนา 3 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 x ยาว 382 ม.                  จำนวน   91.68      ลบ.ม.
10. ซอยระนองพัฒนา 3 แยกที่ 1 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 x ยาว 200 ม.    จำนวน   48          ลบ.ม.
11. ซอยระนองพัฒนา 3 แยกที่ 2 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 x ยาว 416 ม.      จำนวน   99.84      ลบ.ม.
12 ซอยระนองพัฒนา 5 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 386 ม.                  จำนวน   77.20      ลบ.ม.
13 ซอยระนองพัฒนา 5 แยกที่ 1 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 214 ม.      จำนวน   42.80      ลบ.ม.
14 ซอยระนองพัฒนา 5 แยกที่ 2 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 218 ม.      จำนวน   43.60      ลบ.ม.
15 ซอยระนองพัฒนา 2 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.30 x ยาว 810 ม.                  จำนวน   194.40     ลบ.ม.
16 ซอยระนองพัฒนา 2 แยกที่ 1 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 228 ม.      จำนวน   45.60      ลบ.ม.
17 ซอยระนองพัฒนา 2 แยกที่ 2 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.35 x ยาว 298 ม.      จำนวน   83.44      ลบ.ม.
18 ซอยระนองพัฒนา 2 แยกที่ 3 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 314 ม.      จำนวน   62.80      ลบ.ม.
19 ซอยระนองพัฒนา 2 แยกที่ 4 กว้าง 0.80 x ลึกเฉลี่ย 0.25 x ยาว 176 ม.      จำนวน   35.20      ลบ.ม.
20 งานขนย้ายดินที่ขุด                                                                             รวม   1,731.52      ลบ.ม.
 
 


เข้าชม : 286


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle