[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับนำมาแจกเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2558

พุธ ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง สอบราคาซื้อราคาซื้อของขวัญ ของรางวัล ....................................... ด้วยกองการศึกษา เทศบาลเมืองระนอง จะดำเนินการสอบราคาซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับนำมาแจกเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 จำนวน 52 รายการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 350,000.-บาท (โดยมีราคากลาง ของโครงการฯทั้งสิ้น 349,000.00 บาท) สอบราคาซื้อของขวัญ ของรางวัล สำหรับนำมาแจกเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 10 มกราคม 2558 จำนวน 52 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 30 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และในวันที่ 5 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง จ.ระนอง ชั้น 2 และประกาศชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง จ.ระนอง ชั้น 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2557

 

 

 

 

                                                                                                                                             นายพินิจ ตันกุล

                                                                                                                                      นายกเทศมนตรีเมืองระนองเข้าชม : 482


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com