[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในถนนผาดาด 2 จากบ้านเลขที่ 1/29-1/36

อังคาร ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


                                                                           
                                              ประกาศเทศบาลเมืองระนอง             
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำซอย               ย่อย ใน นนผาดาด 2 จากบ้านเลขที่ 1/29-1/36
………………………………………
                                 ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ ซอยย่อยในถนนผาดาด 2 จากบ้านเลขที่ 1/29-1/36   ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 010/2558
                   
       ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานประเภทเดียวกัน 
ในสัญญาเดียวกันที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า  125,000.00- บาท  และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 250,000.-บาท
         กำหนดดูสถานที่ วันที่  11 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  กองช่าง ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา  ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2558  โดยในวันที่   25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
                   กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 13 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  13 มีนาคม 2558  
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th      
 
      
                            ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
      (นายพินิจ  ตันกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 258


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com