[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยย่อยในซอย ทสปช.(บริเวณตรงกันข้ามบ้านเลขที่ 78/55)

อังคาร ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยย่อยในซอย ทสปช.
(บริเวณตรงกันข้ามบ้านเลขที่ 78/55)
                                                …………………………………………
                      ด้วยเทศบาลเมืองระนอง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยย่อยในซอย ทสปช.(บริเวณตรงกันข้ามบ้านเลขที่ 78/55) แบบรางเปิด ฝาตระแกรง เหล็กขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 55 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 004/2558  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน  ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 60,000.-บาท และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  121,000.-บาท
         กำหนดดูสถานที่ วันที่ 10 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่น-ซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                           กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 – 11 มีนาคม 2558 โดยในวันที่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 – 10 มีนาคม 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2   ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 12 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 – 10 มีนาคม 2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th 
 
ประกาศ ณ วันที่   24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
 
 


เข้าชม : 255


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com