[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ

จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2553


 
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ
ค.ส.ล. และปรับปรุงแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนท่าเมือง ถึง ถนนภักดี –ทวีสินค้า ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 026/2542 และ 003/2552 อนึ่งราคากลางในการ
ประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 2,630,000.-บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,300,000.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มกราคม   พ.ศ. 2553 ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาใน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553  เวลา 15.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 5,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 8 19 มกราคม   พ.ศ. 2553WWW.gprocurement.go.th หรือสอบทางทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ หรือ
 
                             ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม   พ.ศ. 2553
 


เข้าชม : 534


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com