[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558


                              ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                              เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
                           …………………………………………….……………
 
                        ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้นำชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เทศบาลเมืองระนอง  เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2558  มีกำหนด 4 คืน 5 วันณ จังหวัดพิษณุโลก , จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์  รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้
                       กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน  
320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาและไม่เป็น ผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 5 มีนาคม – 19 มีนาคม  พ.ศ. 2558  โดยในวันที่   5  มีนาคม 2558 – 18 มีนาคม 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา  08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
                     กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  20 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 นเป็นต้นไป  ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น2 และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่  20 มีนาคม 2558  
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่  5 มีนาคม 2558 – 18 มีนาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th  และ www.ranongcity.go.th     
 
      
ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม  พ.ศ. 2558


เข้าชม : 341


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com