[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังค่ายเจ้าเมืองระนอง (ชุมชนโรงกลวง)

ظ 11 ͹ չҤ ..2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
                  ถนนหลังค่ายเจ้าเมืองระนอง ชุมชนโรงกลวง)                                      …………………………………………
                      ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนหลังค่ายเจ้าเมืองระนอง (ชุมชนโรงกลวง) แบบรางปิด ตอนบนรางวี ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร รวมความยาวไม่น้อยกว่า 257 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 003/2558   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน  ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 385,000.-บาท และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน  771,000.-บาท
         กำหนดดูสถานที่ วันที่ 24 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง  ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่น-ซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                           กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2558 โดยในวันที่ วันที่ 11 – 24 มีนาคม 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 11 – 24 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือwww.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th         
 
ประกาศ ณ วันที่   11 มีนาคม พ.ศ. 2558
 
 
 


เข้าชม : 205


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      1 / .. / 2559
      25 / .. / 2559
      25 / .. / 2559
      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / .. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / .. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com