[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ครั้งที่ 2)

จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง (ครั้งที่ 2)   
                                                                                …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาลอกคูระบายน้ำ ภายในเขต
เทศบาลเมืองระนอง ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 อนึ่ง ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 607,989.77 บาท จำนวน 7 รายการ ดังนี้
    1. ซอยระนองจัดสรร 9 กว้าง 0.60 ม. X ลึกเฉลี่ย 0.25 ม.           ยาวจำนวน     796 เมตร
                     2. ท่าเมืองซอย 1 กว้าง 0.80 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.                 ยาวจำนวน     400 เมตร
                     3. ซอยประปา กว้าง 0.60 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.                     ยาวจำนวน     980 เมตร
                     4. ถนนผาดาด กว้าง 0.80 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.                      ยาวจำนวน 1,204 เมตร
                     5. ซอยผาดาด 1 กว้าง 0.60 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.20 ม.                   ยาวจำนวน     400 เมตร
                     6. ซอยผาดาด 2 กว้าง 0.60 ม.
X ลึกเฉลี่ย 0.25 ม.                   ยาวจำนวน     400 เมตร
                     7. งานขนย้ายดินที่ขุดระยะทางไม่เกิน 3 กม.                              รวม         697.96 ลบ.ม.
         กำหนดดูสถานที่ วันที่  8 มิถุนายน  2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ( กองสาธารณสุขฯ ) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                             กำหนดยื่นซองสอบราคาภายในวันที่ 25 พฤษภาคม  2558 – 9 มิถุนายน 2558 โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558 ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. ในวันราชการ และ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2   ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่10 มิถุนายน 2558   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
           ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน  
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 8 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th        
 
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
 
 
 


เข้าชม : 314


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com