[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลแบบตอกเสาเข็ม
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
.......................................................

                      ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ตามแบบแปลนสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (รหัส สน.ศท.อนุบาล 8) จำนวน 15 แผ่น
-ราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 5,906,000.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลจ้างฯ ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,900,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองระนองเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง
ระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 22  มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมกัน ณ เทศบาลเมืองระนอง           
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
 
  กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่าง เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า)  
และกำหนดเสนอราคาประมูลจ้างฯในวันที่10 กรกฏาคม2558ตั้งแต่เวลา13.30 น.ถึงเวลา 14.00น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่.11 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่  22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบทางทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์  WWW.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซด์www.ranongcity.go.th ของเทศบาลเมืองระนอง
 
 
                             ประกาศ ณ วันที่  11 มิถุนายน 2558
                                                       พินิจ ตันกุล
                                                 (นายพินิจ ตันกุล)
                                          นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 340


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com