[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ครั้งที่ 2)

อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


                                                                   
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)
ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ครั้งที่ 2)
          ................................................................
                   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
                   1.กลองเบสดรัมขนาด 16 นิ้ว                จำนวน 1 ลูก
                   2.กลองเบสดรัม ขนาด18 นิ้ว                จำนวน 1 ลูก
                   3.กลองเบสดรัม ขนาด 20 นิ้ว               จำนวน 1 ลูก
                   4.กลองเบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว               จำนวน 1 ลูก
                   -งบประมาณโครงการนี้เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                   -ราคากลางกำหนดเป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถุกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา.-
                   - ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง และ
                   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจางที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 และประกาศรายชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                    เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
 
                   กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง ชั้น 2
 
  
                    ผู้สนใจติดต่อขอ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ
www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th
 
                                                ประกาศ   ณ   วันที่   23   มิถุนายน 2558
                                                                    นายพินิจ  ตันกุล
                                                            นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 297


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle