[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ครั้งที่ 2)

อังคาร ที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


                                                                   
      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต)
ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม (ครั้งที่ 2)
          ................................................................
                   ด้วยเทศบาลเมืองระนอง    มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
                   1.กลองเบสดรัมขนาด 16 นิ้ว                จำนวน 1 ลูก
                   2.กลองเบสดรัม ขนาด18 นิ้ว                จำนวน 1 ลูก
                   3.กลองเบสดรัม ขนาด 20 นิ้ว               จำนวน 1 ลูก
                   4.กลองเบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว               จำนวน 1 ลูก
                   -งบประมาณโครงการนี้เป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
                   -ราคากลางกำหนดเป็นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถุกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา.-
                   - ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558  ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง และ
                   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจางที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2 และประกาศรายชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                    เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
 
                   กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  8 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง ชั้น 2
 
  
                    ผู้สนใจติดต่อขอ/ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง  ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077)823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ
www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th
 
                                                ประกาศ   ณ   วันที่   23   มิถุนายน 2558
                                                                    นายพินิจ  ตันกุล
                                                            นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 344


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com