[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พุธ ที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553


                   ด้วยที่เทศบาลเมืองระนอง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง
ถนนพร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. และปรับปรุงแสงสว่างไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนท่าเมือง ถึง ถนนภักดี – ทวีสินค้า ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง/เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 2/2553 ลงวันที่ 8 มกราคม   2553 ได้กำหนดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 มกราคม   2553 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นั้น
 
                   คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของผู้เข้ายื่นซองเสนอราคา และได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาแต่ละราย และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง 3 ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  คือ
                   1. บริษัท ไทยอุดมการโยธา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 37/7 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 081-8924-357   โทรสาร -             
                   2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรชัยการโยธาและก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 33/3 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 077 – 823853 โทรสาร 077 - 823853
                   3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อ. เมืองระนอง จ.ระนอง โทรศัพท์ 077 – 862088, 862048 โทรสาร 077 - 848363
 
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
 
                                      ประกาศ ณ วันที่   3   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2553
 
                                       
                                                     (นายพิชาญ   ไชยฤกษ์)
                                                         ประธานกรรมการ 
                                                    ผู้อำนวยการกองวิชาการ
                                         
 


เข้าชม : 579


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com