[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 
             เทศบาลเมืองระนองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ยาง A/C 60/70 ถัง/200 ลิตร)
จำนวน
๔๐ 
 ถัง
                 ๒.  ยาง CMS 2-h (ถัง/200 ลิตร)
จำนวน
๑๐ 
 ถัง
                 ๓.  ยาง CSS 1 (ถัง/200 ลิตร)
จำนวน
๑๐ 
 ถัง
                 ๔.  หินเกล็ด 3/8
จำนวน
๑๕๐ 
 ลูกบาศก์เมตร
                 ๕.  ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป
จำนวน
๔๐๐ 
 ถุง
                 ๖.  หินคลุก
จำนวน
๑๐๐ 
 ลูกบาศก์เมตร
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองระนอง
                   
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ? ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๒๓๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
 


 
                                              ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายศรัน ทรัพย์พิศาลกุล)
รองนายกเทศมนตรี
 
 


เข้าชม : 222


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com