[x] ปิดหน้าต่างนี้
Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง

จันทร์ ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
 
             เทศบาลเมืองระนองมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามรายการ ดังนี้
                 ๑.  ยาง A/C 60/70 ถัง/200 ลิตร)
จำนวน
๔๐ 
 ถัง
                 ๒.  ยาง CMS 2-h (ถัง/200 ลิตร)
จำนวน
๑๐ 
 ถัง
                 ๓.  ยาง CSS 1 (ถัง/200 ลิตร)
จำนวน
๑๐ 
 ถัง
                 ๔.  หินเกล็ด 3/8
จำนวน
๑๕๐ 
 ลูกบาศก์เมตร
                 ๕.  ยางแอสฟัลท์สำเร็จรูป
จำนวน
๔๐๐ 
 ถุง
                 ๖.  หินคลุก
จำนวน
๑๐๐ 
 ลูกบาศก์เมตร
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลเมืองระนอง
                   
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ ? ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๒๓๘๓๘ ในวันและเวลาราชการ
 


 
                                              ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
 
(นายศรัน ทรัพย์พิศาลกุล)
รองนายกเทศมนตรี
 
 


เข้าชม : 180


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle