[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต)

อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต)
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
.......................................
                 ด้วยเทศบาลเมืองระนอง   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
                 1. กลองเบสดรัม ขนาด 16 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
                 2. กลองเบสดรัม ขนาด 18 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
                 3. กลองเบสดรัม ขนาด 20 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
                 4. กลองเบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
-งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
-งานจัดซื้อโครงการนี้กำหนดราคากลางเป็นเงิน 239,933 บาท(สองแสนสามหมื่นเก้าพัน-
เก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
             กำหนดยื่นซองสอบราคา.-
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2558  ถึงวันที่ 14 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และ
วันที่ 15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัfซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง  ชั้น 2 และประกาศชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน                                     
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
 
                      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่  14 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th     
                                               
                                                        ประกาศ ณ วันที่   1  กันยายน   พ.ศ. 2558
 
 
 
                                                                                                                                                                                              นายศรัณ   ทรัพย์พิศาลกุล
                                                                                                              รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
                                                                                                   ปฎิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 200


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle