[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต)

อังคาร ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ (เครื่องดนตรีวงโยธวาธิต)
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
.......................................
                 ด้วยเทศบาลเมืองระนอง   มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์
(เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต) ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 
                 1. กลองเบสดรัม ขนาด 16 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
                 2. กลองเบสดรัม ขนาด 18 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
                 3. กลองเบสดรัม ขนาด 20 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
                 4. กลองเบสดรัม ขนาด 22 นิ้ว                                 จำนวน   1    ลูก
-งบประมาณ 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
-งานจัดซื้อโครงการนี้กำหนดราคากลางเป็นเงิน 239,933 บาท(สองแสนสามหมื่นเก้าพัน-
เก้าร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
             1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
              4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
             กำหนดยื่นซองสอบราคา.-
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2558  ถึงวันที่ 14 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และ
วันที่ 15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัfซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง  ชั้น 2 และประกาศชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน                                     
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
 
                      กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่  14 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th     
                                               
                                                        ประกาศ ณ วันที่   1  กันยายน   พ.ศ. 2558
 
 
 
                                                                                                                                                                                              นายศรัณ   ทรัพย์พิศาลกุล
                                                                                                              รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
                                                                                                   ปฎิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 


เข้าชม : 279


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com