[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง

พุธ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ
ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง
.......................................................
                    ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาล วันละไม่น้อยกว่า 30 ลูกบาศก์เมตร โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ขุดหลุมฝังขยะกลบด้วยปูนขาว ราดน้ำยาดับกลิ่น (EM)  โดยเริ่มให้บริการงานจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผู้รับจ้างต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างแนบท้ายประกาศฉบับนี้
                    -ราคากลาง รวมเป็นเงิน 5,490,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
                   ทั้งนี้ เทศบาลเมืองระนอง ขอสงวนสิทธิ์เรียกทำสัญญาต่อเมื่อเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559   มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานจ้างลักษณะประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประมูลจ้างฯ ซึ่งเป็นผลงานในสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,745,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองระนองเชื่อถือ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลเมืองระนอง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 
                   7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
                   8. ต้องมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดินแสดงว่ามีสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว
                   9. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตให้รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย จากท้องถิ่นที่จะนำขยะไปกำจัด
                    เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 กันยายน  2558
ระหว่าง เวลา 13.30 น. ถึงเวลา 14.30 น. ณ  ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และกำหนดเสนอราคาประมูลจ้างฯในวันที่ 25 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.ถึงเวลา 14.00 น.
 
         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 2  กันยายน 2558 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบทางทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซต์  WWW.gprocurement.go.th หรือทางเว็บไซด์www.ranongcity.go.th ของเทศบาลเมืองระนอง
 
 

                             ประกาศ ณ วันที่ 2   กันยายน 2558

                                                          นายศรัน   ทรัพย์พิศาลกุล
                                               รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
                                                      นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

                                                     เข้าชม : 477


ประกวดราคา ประมูลจ้างด้วยระบชบอิเล็กทรอนิกส์ 5 อันดับล่าสุด

      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยภักดี เชื่อมทิวีสินค้า (ระยะที่ 2) 26 / เม.ย. / 2559
      ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนฝังกลบขยะ ที่เก็บได้ภายในเขตเทศบาลเมืองระนอง 2 / ก.ย. / 2558
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ้างเอกชนให้บริการกวาดขยะมูลฝอย ภายในเขตเทศบาล 2 / ก.ย. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 27 / ก.พ. / 2558
      ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมทางเท้า ถนนเรืองราษฎร์จากแยกซอยเขานิเวศน์ 1 ไปทางทิศเหนือถึงแยกโรงเรียนสตรีระนอง ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ 5 / ก.พ. / 2558


ความคิดเห็นที่ 1
พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 10:30:25
20171221lck
cheap ray ban sunglasses
true religion jeans
coach outlet
fred perry polo shirts
timberland boots
michael kors outlet stores
longchamp handbags
polo outlet
new balance shoes
michael kors outlet online
oakley sunglasses wholesale
ecco sale shoes
ralph lauren polo
canada goose outlet online
uggs outlet
puma shoes
cheap jordans
canada goose outlet store
kate spade outlet online
rayban sunglasses
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
coach handbags
reebok trainers
ugg outlet
fitflops shoes
michael kors outlet
pandora outlet
adidas wings shoes
polo outlet online store
soccer jerseys
coach outlet store online
coach factory outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
kate spade handbags
polo outlet
nike trainers uk
uggs outlet
canada goose outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
canada goose outlet online
canada goose outlet store
cheap oakley sunglasses
coach outlet store online
oakley sunglasses wholesale
rayban sunglasses
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren
swarovski uk
canada goose coats
coach outlet online
tory burch outlet online
christian louboutin shoes
canada goose jackets
polo ralph lauren
nike shoes uk
canada goose jackets
burberry outlet
michael kors outlet clearance
nike factory shoes
christian louboutin shoes
true religion outlet
mlb jerseys
polo ralph lauren outlet
michael kors uk
fitflops shoes
uggs outlet
moncler outlet
oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
ugg outlet store
christian louboutin shoes
coach outlet store online
coach outlet
polo outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
ralph lauren polo
canada goose outlet store
canada goose jackets
ferragamo shoes sale
moncler coats
christian louboutin outlet
prada outlet
coach outlet store online
christian louboutin outlet
coach outlet online
true religion jeans
ugg outlet online clearance
[url=http://www.canadagooseoutletgoose.us.com ]canada goose outlet online[/url]
ferragamo outlet
ugg boots clearance
chrome hearts online store
nhl jerseys wholesale
20171221lck
โดย : liuchunkai    ไอพี : 69.167.44.115

ความคิดเห็นที่ 2
ศุกร์ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 13:43:28
pandora outlet
nfl jerseys
michael kors handbags
christian louboutin uk
uggs outlet
pandora jewelry outlet
nike air jordan 4
moncler jackets
michael kors outlet
nike outlet store
pandora outlet
canada goose outlet
pandora charms
mcm bag
canada goose jackets
cheap jerseys
ray-ban sunglasses
coach outlet store online
nike outlet store
cheap oakley sunglasses
lacoste clothing
pandora outlet
true religion jeans
uggs outlet
cheap jordans
adidas nmd shoes
christian louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
true religion jeans
canada goose jackets
canada goose
polo ralph lauren
oakley sunglasses wholesale
adidas yeezy boost
nike air max
coach outlet store online
nike outlet store
canada goose jackets
michael kors outlet
ed hardy clothing
canada goose
michael kors outlet online
cheap jerseys
ralph lauren uk
coach factory outlet
[url=http://www.coachoutletss.us.com ]coach outlet online[/url]
pandora jewelry outlet
true religion jeans
pandora rings
michael kors outlet online
michael kors outlet online
polo ralph lauren sale
polo outlet
ralph lauren uk
coach outlet
polo ralph lauren
fred perry outlet
coach outlet online
pandora jewelry
ralph lauren polo shirts
mlb jerseys
mulberry handbags
true religion outlet
oakley sunglasses for men
pandora bracelet
polo outlet
puma shoes
mulberry bags
coach outlet online
pandora charms sale clearance
moncler jackets
coach outlet online
michael kors outlet
ugg,uggs,uggs canada
ugg boots
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses
pandora jewelry outlet
michael kors outlet clearance
mont blanc
polo shirts men
pandora jewelry
yeezy boost 350
cheap jordans
michael kors outlet
pandora jewelry
canada goose jackets canada
uggs outlet
ralph lauren
lacoste outlet
ralph lauren polo
christian louboutin outlet
pandora jewelry
ugg boots
coach outlet
michael kors outlet
lebron shoes
michael kors outlet
mont blanc outlet
pandora jewelry
adidas shoes for men
michael kors outlet clearance
ugg boots
christian louboutin outlet
adidas yeezy boost
kate spade outlet
canada goose jackets
true religion outlet
nfl jerseys wholesale
nike outlet
michael kors outlet clearance
coach factory outlet
ugg boots
uggs outlet
nfl jerseys
canada goose
canada goose outlet online
tory burch outlet
air max 90
canada goose outlet
kate spade bags
michael kors outlet
ray ban pas cher
pandora jewelry
pandora charms
coach factory outlet
christian louboutin shoes
canada goose uk
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
coach outlet online
ugg boots
ray ban wayfarer
coach outlet online
adidas nmd
coach outlet
yeezy boost 350 v2
michael kors outlet clearance
canada goose
ugg outlet online clearance
ray ban
kate spade sale
polo ralph lauren
nike outlet
canada goose outlet online
uggs outlet
michael kors outlet online
ralph lauren
fred perry polo shirts
canada goose outlet
pandora outlet
pandora outlet
coach outlet
canada goose jackets
pandora outlet
ray ban sunglasse
ralph lauren outlet
coach factory outlet
canada goose outlet store
supreme hoodie
canada goose outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
fred perry polo shirts
coach outlet online
canada goose uk
ralph lauren outlet
coach factory outlet
ralph lauren
pandora jewelry outlet
air jordan shoes
ugg outlet
canada goose outlet store
coach outlet
canada goose jackets
nfl jerseys
michael kors outlet clearance
coach outlet
yeezy boost
michael kors handbags clearance
michael kors outlet
canada goose
coach outlet online
mont blanc outlet
longchamp handbags
pandora charms
coach outlet online
pandora
ray ban outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
ugg boots clearance
oakley sunglasses
polo outlet stores
cheap ugg boots
polo shirts
true religion jeans
mbt shoes
nfl jerseys wholesale
longchamp outlet
yaoxuemei20180316
โดย : yaoxuemei    ไอพี : 69.167.25.166

ความคิดเห็นที่ 3
เสาร์ ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07:43:49
lebron
jordan space jams
kyrie 3s
nike basketball shoes
yeezy shoes
kevin durant shoes
kate spade bags
nike air max
under armour stephen curry
nike air max 95
fitflop sandals
jordan space jams
ultra boost mens
yeezy shoes
longchamp bag
pandora bracelet
pandora jewelry official site
salomon
pandora charms
hermes birkin bag
hermes bag
fitflop uk
puma suede
red bottom shoes for men
yeezy boost 350 v2
โดย : caijuan83    ไอพี : 108.171.96.25

ความคิดเห็นที่ 4
เสาร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:49:51
lucky patcher http://luckypatcherapkdld.com/dld/
โดย : shivani    ไอพี : 122.173.227.215

ความคิดเห็นที่ 5
เสาร์ ที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 21:50:23
lucky patcher http://luckypatcherapkdld.com/dld/
โดย : shivani    ไอพี : 122.173.227.215

ความคิดเห็นที่ 6
อังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:59:03
Adidas Ultra Boost 3.0
Adidas Ultra Boost 4.0
Cheap Ray Bans
Ray Ban Sale
Ray Ban Sunglasses Sale
Ray Bans On Sale
Ray Ban Wholesale
Cheap Ray Ban Sunglasses Sale
Ray Ban Sunglasses Cheap
Ray Ban Sunglasses Outlet
Coach Outlet
Coach Outlet Online
Coach Handbags
Coach Purses
Coach Factory
Coach Factory Outlet
Coach Factory Store
Coach Outlet Store Online
Coach Bags Outlet
Coach Bags On Sale
Coach Purses On Clearance
Coach Purses Cheap
Longchamp Bag
Longchamp
Longchamp Sale
Longchamp Bags
Longchamp Outlet
Longchamp Backpack
Longchamp Handbags
Longchamp Tote
Longchamp Le Pliage
Longchamp Sale Totes
Michael Kors Sale
Michael Kors Outlet
Michael Kors Outlet Online Sale
Michael Kors Outlet Online
Michael Kors
Michael Kors Handbags
Michael Kors Bags
Michael Kors Purses
Nike Free 5.0
Nike Free Run
Nike Free
Nike Store
Nike Free 3.0
Nike Free 4.0
NIKE HYPERADAPT 1.0
Air Max 1 Ultra Moire
Kobe 12
Kobe AD
Kobe bryant Shoes
Kobe Shoes
Kobe 11 Shoes
Kobe 11
Kobe 11 Elite
Kobe Shoes
Cheap Jordans for Sale
Cheap Jordans
Cheap Jordan Shoes
Jordans for Sale
Jordans Shoes 2018
New Jordans 2018
Jordan Shoes For Sale
Jordan Shoes
Red Bottom Shoes For Women
Red Bottom Shoes
Red Sole Shoes Christian Louboutin
Red Bottoms Shoes On Sale
Red Bottom Shoes Christian Louboutin
Christian Louboutin
Christian Louboutin Shoes on Sale
Christian Louboutin Sale
Christian Louboutin Outlet
Christian Louboutin Shoes
Nike VaporMax
Nike Air Max
Nike Air Max 2017
Nike VaporMax Flyknit
Nike Air Max 2018
Nike Air Max 2016
Air Max 90
Air Max 87
New Nike Shoes 2017
Nike Air Max Tavas
Nike Shoes 2017
Nike Air Max Tailwind 8
Kobe Shoes
Kobe AD
Nike Kobe AD
Kobe AD Shoes
Kobe A.D. Shoes
Kobe A.D.
Adidas Eqt
Eqt Adidas
Adidas Originals Eqt
Adidas Eqt Adv
Adidas Eqt Support Adv
Adidas EQT Support 91/16
James Harden Shoes
Harden Shoes
Harden Vol 2
Harden Vol 1
Adidas Crazylight Boost
Harden Vol 1 Shoes
adidas Crazy Explosive 2017
adidas Dame 4
KD Shoes
KD 9
KD 9 Elite
KD 9 Shoes
Nike Kyrie 3
Kevin Durant Shoes
Kyrie 2
Kyrie 4
kyrie irving shoes
Kyrie Shoes
Kyrie 3
Kyrie 3 Shoes
Kyrie 3 Samurai
Kyrie 3 BHM
Lebron 14
Lebron Shoes
Lebron 14 Low
Lebron 14 Shoes
LeBron Soldier 10
LeBron Ambassador 9
NBA Store
Basketball Shoes
Curry Shoes
NBA Stars Shoes
NBA Shoes
Lebron Shose
Curry 2
Curry 3
Nike Flyknit Racer
Nike Flyknit
Nike Flyknit 4.0
Nike Free Flyknit
Nike Outlet
Nike Store
Nike Factory
Nike Outlet Store
Cheap Jordans
Jordan Shoes
Nike Air Max
Nike Shoes 2017
Cheap Yeezys
New Yeezy Boost
Yeezy Boost 500
Yeezy 700
Adidas Yeezy Powerphase
Kids Yeezy Shoes
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Adidas Yeezy Boost 350
Yeezy Boost 350
Yeezy Boost 350 V2
Yeezy Desert Rat 500
Yeezy Wave Runner 700
Yeezy Boost 350 V2 Kids
Yeezy Powerphase Calabasas
Nmd R2
Nmd R1
Nmd Xr1
Addidas Nmd
Yeezy 500
Human Race Nmd
Cheap Adidas Shoes
Adidas Shoes 2018
Adidas NMD R1
Adidas NMD R2
Harden Vol. 1
Harden Vol. 2
Adidas Yeezy Boost
Adidas NMD Human Race
โดย : Adidas    ไอพี : 45.56.150.123

ความคิดเห็นที่ 7
เสาร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09:09:57
cai123 06.09
oakey sunglasses outlet
coach factory outlet online
air max shoes
yeezy shoes
polo ralph lauren outlet
pandora rings
ysl outlet
new balance outlet
salewa shoes
louis vuitton outlet
polo outlet online
moncler outlet online
red bottoms
dr martens
adidas yeezy boost
timberland outlet
pandora charms sale clearance
reef sandals
birkenstock outlet
air max 270
arcteryx boots
nike outlet
gap polo shirts
ralph lauren sale
michael kors outlet store
lebron james shoes
louis vuitton outlet online
coach factorty outlet store
red bottom heels
vans outlet store
timberland outlet store
adidas yeezy boost 350
birkenstock outlet store
pandora charms
harry winston jewelry
ugg boots
tiffany outlet
coach outlet online
ugg boots women
coach outlet store
pandora charms outlet
mlb jerseys
canada goose coats
philipp plein
mont blanc pens
yeezy shoes
moncler uk
coach factory outlet
kate spade outlet online
burberry outlet store
moncler jacket
prana clothing
ralph lauren outlet online
louboutin shoes
timberland boots
canada goose jackets
adidas store
adidas outlet store
uggs outlet
polo ralph lauren outlet online
jordan shoes
michael kors outlet online
canada goose jackets
fendi handbags
supreme uk
ecco outlet
ugg outlet store
cheap air jordans
birkenstock sandals
coach factorty outlet online
wolverine boots
tiffany and co outlet
air max 90
adidas ultra boost
asics outlet
adidas originals
kate spade outlet store
timberland outlet
ugg boots sale
nike air presto
moncler uk
fitflops sale clearance
christian louboutin shoes
moncler jackets
fitflops uk
prada outlet online
coach outlet online
discount oakley sunglasses
nike outlet store
canada goose jackets uk
the north face jackets
swarovski outlet
pg 2 shoes
berluti shoes
jordan shoes
canada goose sale
givenchy outlet
givenchy handbags
pandora jewelry
birkin handbags
christian louboutin shoes
canada goose
michael kors handbags
salvatore ferragamo outlet
cheap oakley sunglasses
jimmy choo
christian louboutin shoes
adidas outlet store
cheap jordans
danner boots
nike outlet
basketball shoes
christian louboutin sale
moncler outlet online
mcm bags
air max
fred perry outlet
cheap jordan shoes
vasque boots
puma outlet
pandora charms sale clearance
columbia shoes
adidas outlet online
coach factory outlet online
prada shoes
pandora charms outlet
christian louboutin shoes
toms outlet store
florsheim shoes
air max outlet
cheap ray ban sunglasses
canada goose
nmd adidas
abercrombie kids
cartier watches
louboutin outlet
nfl jerseys
harden vol 1
pandora charms outlet
oakley sunglasses outlet
ugg boots
air jordan retro
hermes handbags
mulberry
keen shoes
the frye company shoes
coach factory outlet online
rolex replica watches
polo ralph lauren outlet
louboutin outlet
yeezy shoes
nike air max 90
supreme shirts
pandora charms sale
coach factory outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
nike outlet store
kate spade outlet online
ralph lauren uk
ralph lauren
adidas sneakers
the north face outlet
michael kors outlet store
kate spade handbags
coach outlet online
louis vuitton outlet online
supra for sale
moncler outlet online
louis vuitton outlet
nfl jerseys
mlb jerseys cheap
nike air max 97
moncler sale
fitflops sale
nike free 5.0
john lobb boot maker shoes
pandora jewelry
adidas nmd r1
cheap jordans for sale
birkenstock uk
mikimoto pearls
valentino outlet
canada goose jacket
timberland shoes
salvatore ferragamo shoes
dolce and gabbana handbags
ecco outlet
nike react shoes
retro 11
allen edmonds shoes
fitflop shoes
canada goose sale
fred perry polo shirts
converse outlet
oakey sunglasses outlet store
nike shoes outlet
manolo blahnik shoes
tory burch handbags
chopard watches
kate spade handbags
michael kors outlet store
nike sneakers
coach factorty outlet store
air max 87
coach outlet online
pandora charms sale
coach outlet online
birkenstock shoes outlet
moncler coats
nike tessen
ysl handbags
coach outlet online
nike free 3.0
air force 1
canada goose jackets
cheap jordan shoes
ugg boots outlet
coach factory outlet online
teva sandals
ray ban glasses
cheap jordan shoes
ray ban sunglasses outlet
cheap air jordans
ralph lauren outlet
kate spade outlet
coach factory outlet online
asolo boots
michael kors outlet online
jimmy choo shoes
mlb jerseys wholesale
nike outlet online
coach outlet store online
canada goose parka
ralph lauren uk
louis vuitton factory outlet
dooney and bourke handbags
coach factory outlet online
cole haan outlet
reebok outlet
versace handbags
lowa boots
burberry outlet canada
coach factory outlet online
nike dunks
unomagli shoes
mcm outlet store
michael kors outlet clearance
nike running shoes
nike huarache shoes
canada goose coats
fitflop sandals
nike shox shoes
pandora jewelry
polo ralph lauren outlet online
hermens
valentino outlet
pandora outlet store
merrell shoes
dior handbags
ecco shoes
canada goose jackets
asics outlet store
coach outlet online
pandora charms
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet online
nike outlet store online
michael kors outlet online
supra for sale
air max 95
ugg boots
uggs outlet
pandora jewelry outlet
nike outlet store
columbia outlet
cheap jordan shoes
epic react flyknit
mbt
michael kors outlet store
givenchy handbags
supreme shirts
coach factory outlet
air max axis
coach outlet online
adidas yeezy boost
kate spade outlet
tory burch outlet online
moncler
pandora charms outlet
coach outlet canada
ralph lauren sale clearance uk
michael kors outlet
ray ban sunglasses discount
dr martens boots
ralph lauren outlet online
adidas shoes
salomon outlet
birkenstock outlet store
coach outlet store
red wing shoes
michael kors handbags
timberland shoes
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses outlet
nike zoom shoes
coach outlet online
nike air max zero
polo ralph lauren
coach factory outlet online
oakley sunglasses wholesale
mont blanc pen
coach outlet online
ugg outlet online
coach outlet store online
coach factory outlet online
yeezy boost 350
moncler sale
adidas campus shoes
philipp plein outlet
pandora jewelry outlet
pandora charms sale
pandora charms
bally outlet
nba jerseys wholesale
coach outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose sale
canada goose jackets
mbt
nike air max 2018
adidas yeezy
pandora jewelry
cheap jordans free shipping
michael kors outlet online
abercrombie and fitch canada
adidas yeezy shoes
new balance outlet store
coach outlet
rolex replica watches
dansko shoes
salomon shoes
polo ralph lauren outlet
coach outlet store online
coach factory outlet online
moncler outlet online
air max 1
red wing outlet
birkenstock outlet online
adidas outlet
coach canada outlet
ferragamo shoes
coach outlet store online
ecco shoes for women
ugg boots
louis vuitton outlet store
longchamp outlet store
coach factorty outlet online
nike cortez classic
coach factory outlet online
coach outlet online
nike huarache shoes
rihanna shoes
adidas yeezy
teva shoes
canada goose jackets
pandora outlet
michael kors outlet clearance
ugg outlet
fitflops sale
kate spade outlet online
caterpillar boots
mulberry handbags
cheap air max
canada goose
air max
pandora charms outlet
michael kors
air foamposite
adidas outlet online
adidas nmd r1
underarmour outlet
ugg sale
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
nike zoom
timberland boots outlet
cheap ugg boots
toms outlet online
pandora charms outlet
pandora jewelry store
air jordan shoes
nike air max 2019
michael kors outlet store
dr martens boots
pandora sale clearance
michael kors outlet online
van cleef and arpels jewelry
kate spade outlet online
vans outlet
michael kors outlet store
louis vuitton handbags
birkenstock shoes
pandora outlet
adidas nmd runner
coach outlet online
air max shoes
coach factory outlet online
adidas nmd r1
cheap ray ban sunglasses
ugg canada
ecco outlet
kyrie 4
saint laurent handbags
canada goose jackets
michael kors handbags
ralph lauren uk
canada goose
mbt shoes sale
cheap nfl jerseys wholesale
tiffany and co jewelry
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
discount oakley sunglasses
canada goose
polo ralph lauren outlet online
vasque shoes
canada goose jackets
garmont boots
johnston and murphy outlet
jordans
coach outlet online
birkenstock outlet
vionic sandals
coach outlet online
ralph lauren sale
michael kors outlet clearance
nike air max 2018
michael kors bags
canada goose sale
hermes bag
mulberry uk
hermes bags
ray ban sunglasses outlet
ralph lauren uk
adidas stan smith
coach outlet store online
hermes bags
swarovski crystal
lacoste polo shirts
valentino
yeezy boost 350
fitflop uk
salvatore ferragamo
air more uptempo
alden shoes
discount oakley sunglasses
nike air max 97
coach factorty outlet online
coach factory outlet
jimmy choo outlet
nba jerseys cheap
kate spade outlet online
michael kors outlet online
mlb jerseys cheap
durant shoes
ugg outlet online
keen sandals
michael kors outlet online
cheap jordan shoes
kenneth cole shoes
coach canada
converse all star
polo ralph lauren outlet
coach outlet store
longchamp outlet
yeezy boost 350
coach outlet
ferragamo outlet
ugg outlet store
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet
ralph lauren sale clearance uk
ralph lauren
kate spade outlet
adidas superstars
ralph lauren outlet online
adidas superstar shoes
coach factory outlet
fitflop sandals
michael kors canada
naot sandals
michael kors outlet online
kobe shoes
coach outlet online
cheap oakley sunglasses
converse shoes
nike sneakers
hermes outlet
coach outlet online
jordan shoes for sale
mulberry outlet uk
canada goose
gucci outlet online
salvatore ferragamo shoes
coach outlet store online
rolex replica watches for sale
north face outlet
timberland outlet
louis vuitton factory outlet
michael kors outlet store
ray bans
armani exchange
nike cortez classic
supreme clothing
adidas outlet online
cheap jordan shoes
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet
toms shoes
cheap nike shoes
red bottom
kate spade handbags
birkenstock sale
cheap oakley sunglasses
chch handbags
nike shoes
fitflops sale
tory burch outlet store
coach outlet store online clearance
cheap air jordans
fitflops sale clearance
air more money
salvatore ferragamo outlet
air jordans
pandora charms
kate spade handbags
pandora canada
cole haan shoes
ralph lauren outlet online
canada goose outlet store
skechers outlet
nike outlet online
kate spade outlet online
michael kors canada
uggs outlet
mammut boots
saint laurent outlet
coach outlet online
moncler coats
coach factory outlet online
pandora charms outlet
adidas shoes
michael kors canada
moncler jackets
kobe shoes
cheap jordans
kate spade bags
coach outlet online
cai123 06.09
โดย : cai123    ไอพี : 69.167.3.51

ความคิดเห็นที่ 8
เสาร์ ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 21:44:26
lucky-patcher-app
wps-wpa-tester-premium
gbwhatsapp
blackmart
whatsapp plus
โดย : schhathu97@gmail.com    ไอพี : 47.31.86.158

ความคิดเห็นที่ 9
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10:43:03
abc20180618
coach outlet store online
cheap oakley sunglasses
louis vuitton outlet
fitflops sale
timberland boots outlet
michael kors outlet store
nike outlet store
allen edmonds shoes
mbt
rolex replica watches
mbt shoes sale
coach factorty outlet store
ugg boots
nike dunks
hermes bag
coach outlet store online
birkenstock sandals
oakley sunglasses wholesale
canada goose coats
moncler coats
converse outlet
ugg outlet online
durant shoes
uggs outlet
coach outlet online
coach factory outlet online
kobe shoes
canada goose jacket
nike air max 2019
ugg boots outlet
air max axis
mulberry uk
oakey sunglasses outlet
nike cortez classic
air more money
mikimoto pearls
kate spade outlet
nike zoom shoes
chopard watches
ray ban glasses
new balance outlet
moncler jacket
pandora charms sale clearance
versace handbags
adidas yeezy
polo ralph lauren outlet
polo ralph lauren
coach factorty outlet online
mlb jerseys
coach factory outlet online
coach outlet online
keen shoes
nike shox shoes
nike outlet
cole haan outlet
mont blanc pens
nike shoes outlet
kenneth cole shoes
coach factorty outlet online
jordans
basketball shoes
jimmy choo outlet
birkenstock outlet
givenchy outlet
adidas originals
yeezy shoes
mlb jerseys cheap
nike sneakers
yeezy boost
nike air max 2018
birkenstock sale
michael kors outlet store
salvatore ferragamo outlet
louis vuitton outlet store
adidas outlet store
coach factory outlet
canada goose parka
cheap nike shoes
kate spade outlet online
ralph lauren
michael kors outlet store
adidas shoes
louis vuitton factory outlet
fitflops sale
cheap air jordans
oakey sunglasses outlet store
converse all star
ray ban sunglasses outlet
hermes outlet
coach outlet online
cheap jordans
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet online
hermes handbags
kate spade outlet online
toms shoes
air max 270
dansko shoes
mcm outlet store
salvatore ferragamo outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online
adidas yeezy shoes
adidas yeezy
coach factorty outlet store
harry winston jewelry
pandora charms outlet
johnston and murphy outlet
michael kors outlet store
kate spade handbags
salvatore ferragamo
coach outlet
prada shoes
adidas outlet online
canada goose jackets
cheap jordan shoes
ralph lauren outlet online
timberland outlet
pandora charms sale clearance
keen sandals
adidas nmd r1
kate spade outlet
coach factory outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses outlet
ysl handbags
ferragamo shoes
air max shoes
ralph lauren sale
michael kors outlet online
wolverine boots
nike outlet store
armani exchange
michael kors outlet
coach factory outlet
nfl jerseys
van cleef and arpels jewelry
cheap air max
nike react shoes
moncler coats
pandora jewelry outlet
kate spade outlet store
mont blanc pen
nike outlet store
adidas yeezy boost
louboutin outlet
louis vuitton outlet online
ralph lauren sale clearance uk
pandora charms sale
nike huarache shoes
pandora outlet
ray ban sunglasses discount
swarovski crystal
swarovski outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet
timberland outlet
pg 2 shoes
unomagli shoes
fitflops sale clearance
fitflop sandals
michael kors outlet clearance
timberland shoes
adidas nmd runner
fitflop uk
hermes bags
kyrie 4
retro 11
air max 1
timberland shoes
coach factory outlet online
new balance outlet store
nike free 5.0
adidas yeezy boost
vasque shoes
coach outlet online
nike sneakers
moncler sale
kate spade handbags
ralph lauren uk
arcteryx boots
ralph lauren uk
nike tessen
cheap air jordans
florsheim shoes
supra for sale
coach factory outlet online
jimmy choo
canada goose jackets
christian louboutin shoes
nike outlet online
timberland boots
pandora charms
pandora charms outlet
moncler jackets
epic react flyknit
chch handbags
the frye company shoes
ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
air more uptempo
louis vuitton outlet
cole haan shoes
coach factory outlet online
ray ban sunglasses outlet
mlb jerseys cheap
mulberry outlet uk
coach factory outlet online
coach outlet online
polo outlet online
nba jerseys cheap
discount oakley sunglasses
coach outlet online
air force 1
toms outlet store
canada goose coats
kate spade outlet online
birkenstock shoes outlet
nike air max 97
yeezy boost 350
birkenstock outlet store
dr martens boots
pandora charms
manolo blahnik shoes
pandora charms outlet
coach factory outlet online
fitflops sale
louboutin shoes
cheap jordan shoes
coach outlet store online
dior handbags
harden vol 1
michael kors outlet clearance
merrell shoes
red wing shoes
pandora charms
air max 87
air max
yeezy shoes
moncler sale
pandora charms sale
yeezy shoes
lacoste polo shirts
polo ralph lauren outlet
nike running shoes
valentino outlet
pandora jewelry
ecco outlet
michael kors outlet online
birkenstock outlet online
salewa shoes
pandora charms outlet
ferragamo outlet
pandora outlet store
nike air max zero
yeezy boost 350
pandora jewelry store
tiffany outlet
coach factory outlet online
vans outlet store
air jordans
burberry outlet canada
birkenstock uk
michael kors canada
mulberry handbags
vans outlet
tiffany and co outlet
kate spade bags
lebron james shoes
converse shoes
cheap jordan shoes
adidas outlet store
kobe shoes
canada goose
kate spade handbags
ugg boots
cheap jordans
pandora outlet
air max outlet
kate spade handbags
coach outlet online
christian louboutin shoes
coach outlet online
coach outlet online
adidas yeezy boost 350
givenchy handbags
birkenstock outlet
coach outlet
adidas stan smith
nike huarache shoes
louboutin shoes
toms outlet online
john lobb boot maker shoes
salvatore ferragamo shoes
ralph lauren outlet online
reef sandals
coach outlet store
cheap nfl jerseys wholesale
michael kors handbags
kate spade outlet
ysl outlet
michael kors outlet clearance
tory burch handbags
michael kors outlet clearance
reebok outlet
nike zoom
cheap jordan shoes
caterpillar boots
salvatore ferragamo shoes
adidas outlet online
jordan shoes
michael kors
moncler outlet online
fred perry polo shirts
abercrombie kids
nike outlet
nba jerseys wholesale
supreme uk
red bottom heels
timberland outlet store
berluti shoes
air max 95
coach outlet online
nike outlet store online
michael kors outlet online
nike air max 97
coach factory outlet online
rolex replica watches for sale
coach factory outlet online
danner boots
nike cortez classic
pandora charms
prada outlet online
canada goose jackets
prana clothing
asolo boots
michael kors outlet store
coach canada
valentino
air max shoes
michael kors outlet online
uggs outlet
nike air presto
christian louboutin shoes
ralph lauren uk
coach factory outlet
fitflop shoes
saint laurent handbags
ugg outlet online
coach outlet store
coach factory outlet
salomon shoes
coach outlet canada
mulberry
coach outlet store online
kate spade outlet online
coach factory outlet online
givenchy handbags
vionic sandals
moncler outlet online
nfl jerseys
ralph lauren outlet online
cheap air jordans
canada goose
naot sandals
mbt
cheap jordans free shipping
michael kors handbags
ray bans
jimmy choo shoes
garmont boots
cheap jordans for sale
fendi handbags
asics outlet store
vasque boots
fred perry outlet
dooney and bourke handbags
ecco shoes
birkenstock outlet store
skechers outlet
nike air max 90
ugg sale
nike outlet online
polo ralph lauren outlet
mammut boots
ralph lauren sale
ugg canada
cheap oakley sunglasses
yeezy boost 350
timberland outlet
hermes bags
cheap ray ban sunglasses
supra for sale
red bottom
adidas sneakers
puma outlet
kate spade outlet online
birkin handbags
ugg boots sale
pandora charms outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora jewelry
adidas nmd r1
teva sandals
ralph lauren
pandora sale clearance
adidas ultra boost
adidas superstars
coach outlet store online
philipp plein
gap polo shirts
nike free 3.0
kate spade outlet online
air max 90
michael kors canada
dr martens boots
pandora jewelry outlet
jordan shoes for sale
air jordan retro
jordan shoes
birkenstock shoes
michael kors outlet store
canada goose
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance uk
fitflops sale clearance
pandora jewelry
alden shoes
air foamposite
pandora canada
hermens
moncler
discount oakley sunglasses
michael kors outlet online
tiffany and co jewelry
dolce and gabbana handbags
michael kors handbags
pandora jewelry
michael kors outlet online
pandora jewelry outlet
michael kors canada
mlb jerseys wholesale
yeezy shoes
canada goose jackets
salomon outlet
christian louboutin shoes
coach outlet store online clearance
columbia outlet
louis vuitton outlet online
coach outlet online
saint laurent outlet
ralph lauren outlet
tory burch outlet online
nike shoes
uggs outlet
underarmour outlet
ecco shoes for women
supreme clothing
ugg outlet store
coach factory outlet online
red bottoms
nike air max 2018
gucci outlet online
ecco outlet
canada goose sale
ecco outlet
ugg outlet store
supreme shirts
red wing outlet
philipp plein outlet
asics outlet
cheap jordan shoes
discount oakley sunglasses
michael kors outlet online
valentino outlet
adidas outlet
air max
coach outlet store online
nmd adidas
oakley sunglasses outlet
burberry outlet store
pandora rings
cartier watches
louis vuitton factory outlet
canada goose sale
fitflops uk
cheap ray ban sunglasses
rihanna shoes
louis vuitton handbags
ugg boots
coach outlet online
adidas outlet online
columbia shoes
lowa boots
pandora charms sale clearance
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
adidas shoes
pandora charms outlet
canada goose jackets
coach outlet online
supreme shirts
teva shoes
cheap oakley sunglasses
air jordan shoes
adidas superstar shoes
adidas nmd r1
coach canada outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap jordan shoes
ralph lauren uk
rolex replica watches
christian louboutin sale
coach outlet online
fitflop sandals
coach outlet online
adidas store
tory burch outlet store
pandora charms sale
louboutin outlet
mcm bags
dr martens
adidas campus shoes
bally outlet
abc20180618
โดย : tinga735@gmail.com    ไอพี : 103.17.199.214ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ pr_2548(a)hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle