[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดฯ

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
………………………………
 
         ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 มีกำหนด 12  เดือน ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง
-งานโครงการนี้กำหนดราคากลางเป็นเงิน 840,000.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                  1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่
สอบราคาจ้างดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 420,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่เทศบาลเมืองระนองเชื่อถือ
                 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง      
ระนอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 16 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน  เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานที่จะปฎิบัติแล้ว
                        กำหนดยื่นซองสอบราคา
วันที่ 3 – 16 กันยายน 2558 ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ
           วันที่ 17 กันยายน  2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
 
                       กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่  3 – 16 กันยายน  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th    
 
                                                          ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2558
   
   เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 49/2558
     การจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ  
        ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง ลงวันที่  3 กันยายน พ.ศ. 2558                    
      ---------------------------------------------
                          เทศบาลเมืองระนอง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ ภายใต้ข้อกำหนดขอบเขตงานจ้าง  โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้
     1. เปิด-ปิดไฟฟ้าตลาดสดให้มีความสว่างสอดคล้องกับแสงสว่างตามสภาพของ
ภูมิอากาศที่ปรากฏ
2. เก็บกวาดขยะมูลฝอยตลาดชั้นบน-ล่าง และถนนทางขึ้น-ลง ทั้ง 2 ด้าน พร้อมทั้ง
ขนไปทิ้งบริเวณที่รวมขยะมูลฝอยทุกวัน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
                          3. ล้างทำความสะอาดพื้นตลาดชั้นบน ด้วยน้ำยาที่กำหนดให้ใช้ โดยกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองระนองกำหนดให้ใช้  ทั้งชนิดและปริมาณ  สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในทุกวันอังคาร
และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
4. ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยาที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลเมืองระนอง กำหนดให้ใช้ ทั้งชนิดและปริมาณ  บริเวณทางระบายน้ำทุกวัน
    5. ทำความสะอาดร่วมกับเทศบาลเมืองระนอง ซึ่งจะกำหนดให้มีการฉีดล้างทำความ
สะอาดพื้นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
     6. กวาดหยากไย่บริเวณฝ้าเพดานตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง เดือนละครั้ง
     7. งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องเพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ   
ตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง
                          ผู้รับจ้างสามารถใช้น้ำเพื่อทำความสะอาดจากแหล่งน้ำ ซึ่งเทศบาลจะดำเนินการติดตั้งมาตรใช้น้ำให้ โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าน้ำตามจำนวนหน่วยที่ใช้ตามมิเตอร์น้ำ หรือโดยวิธีอื่น
          โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา                                                                                     
                   1.1 แบบรูปรายการละเอียด
                             1.2 แบบใบเสนอราคา
                   1.3 แบบสัญญาจ้าง
          1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
                (1) หลักประกันสัญญา
          1.5 บทนิยาม
                (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
                (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
          1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1       
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2                                 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
                     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
                   2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น       
                    2.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้าง ซึ่งเป็นผลงานในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 420,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองระนองเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข)    บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นหนังสือสำเนารับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคลให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
                               (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
                            (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
               (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
                 (2) บัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์หรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
              (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6(2)
                     4. การยื่นซองสอบราคา
          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร   โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข    หากมีการขูดลบตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
                     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ
                           4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้            
                      4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดระยะเวลาทำงานตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559                                        
           4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
                         4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลฯ ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 49/2558” ยื่นต่อ.-
วันที่ 3 – 16 กันยายน 2558  ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ
ในวันที่ 17 กันยายน  2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2 ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                 เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองราคาก่อน   หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา ว่ามีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2)และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ “เทศบาลเมืองระนอง” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา    การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
                          คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ     คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ 18 กันยายน 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2   
                   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า     การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
           5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม     
           5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองระนองเท่านั้น
           5.3 เทศบาลเมืองระนอง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา    โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
            (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมืองระนอง
          (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา        
           (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
           (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
           5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศบาลเมืองระนองมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดเกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
                                                     
           5.5 เทศบาลเมืองระนองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองระนองเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองระนองจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการสอบราคาหรือเทศบาลเมืองระนองจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
 
                 6. การทำสัญญาจ้าง   
                    6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบงานได้ครบถ้วนภายใน  5  วัน  ทำการของทางราชการนับถัดจากวันที่ทำข้อตกลงจ้าง เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
                    6.2 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับเทศบาลเมืองระนองภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลเมืองระนองยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด                                        
                    (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองระนองโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
                   (4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4(1) 
                   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                    เทศบาลเมืองระนองจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวด   ตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจสอบงานที่ทำเสร็จแล้วถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ   หรือรายละเอียดตามสัญญาแล้ว                                                                                         
8. อัตราค่าปรับ
                     ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.7 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน                                            
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                   9.1 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลเมืองระนอง ต่อเมื่อเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้ว
9.2 เมื่อเทศบาลเมืองระนองได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ ได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของเข้ามาเพื่องานจ้างดังกล่าวจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ดังนี้
 
                                   
                      (1) แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
                   (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ให้บรรทุกของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น               
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม(1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองระนอง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6.2 เทศบาลเมืองระนองอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
9.4 เทศบาลเมืองระนอง สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความประสงค์ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
 
                        เทศบาลเมืองระนอง
  
                  ( นางนภารัตน์   แพชนะ)
                 ผู้อำนวยการกองคลัง
                 วันที่ 3 กันยายน  พ.ศ. 2558
 


เข้าชม : 284


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com