[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม

พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง     สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
                ................................................................
                                ด้วยเทศบาลเมืองระนอง    มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 
                                1.ทาสีอาคารเรียน อาคาร 5 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,928 ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ 033/2558)
                                2.ทาสีอาคารเรียน อาคาร 3 รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,149 ตร.ม.(ตามแบบเลขที่ 032/2558)
                                3.ซ่อมแซมพื้นอาคารอเนกประสงค์ โดยลอกพื้นกระเบื้องยางเก่าออกและปรับปรุงพื้นที่ชำรุดพร้อมทาสี ตีเส้นสนาม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 695 ตร.ม.
                                -งบประมาณโครงการนี้เป็นเงิน 926,500 บาท (เก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                                -ราคากลางกำหนดเป็นเงิน 871,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถุกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                                กำหนดยื่นซองสอบราคา.-
                                - ระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 ถึงวันที่16 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30น.  ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง และ
                                วันที่ 17 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 -11.00 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนองจ.ระนอง ชั้น 2 และประกาศชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                              เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
                             กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 18 กันยายน  2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง ชั้น 2
                              ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน – 16 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th          
                               
                                        ประกาศ   ณ   วันที่   3     กันยายน 2558
                                                      
                                                         นายพินิจ  ตันกุล
                                                  นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
 

 


เข้าชม : 240


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com