[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง

ศุกร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง
………………………………
 
         ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง  จำนวน 1 คน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 12 เดือน ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างเทศบาล 
-งานโครงการนี้กำหนดราคากลางเป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                  1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่
สอบราคาจ้างดังกล่าว
                 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง      
ระนอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 24 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน  เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานที่จะปฎิบัติแล้ว
                        กำหนดยื่นซองสอบราคา
วันที่ 11 – 24 กันยายน 2558 ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ
           วันที่ 25 กันยายน  2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด                                                                        
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่  11 – 24 กันยายน  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th    
 
                                                          ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2558
 
 


เข้าชม : 836


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle