[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง

ศุกร์ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


      ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง
………………………………
 
         ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง  จำนวน 1 คน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 12 เดือน ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตงานจ้างเทศบาล 
-งานโครงการนี้กำหนดราคากลางเป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
                  1. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่
สอบราคาจ้างดังกล่าว
                 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ     หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมือง      
ระนอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กำหนดดูสถานที่ วันที่ 24 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30 – 10.00 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วยในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ปฏิบัติงาน  เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานที่จะปฎิบัติแล้ว
                        กำหนดยื่นซองสอบราคา
วันที่ 11 – 24 กันยายน 2558 ให้ยื่นที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น.ในวันราชการ และ
           วันที่ 25 กันยายน  2558 ให้ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  ระหว่างเวลา 10.00–11.00 น.
                   เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด                                                                        
                  กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 28 กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ชั้น 2  และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันเดียวกัน 
                     ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่  11 – 24 กันยายน  2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th    
 
                                                          ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน  พ.ศ. 2558
 
 


เข้าชม : 1069


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com