[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศเทศบาลเมืองระนองเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศุกร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ,
ปรับปรุง
ทางเท้า และผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้น  ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 009/2551 อนึ่งราคากลางในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 8,430,000 (แปดล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553  ระหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา15.00 น.
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 10,000.-บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2553WWW.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838 ในวันและเวลาราชการ หรือ
 
                             ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2553

                                                      (นายพินิจ   ตันกุล)
                                      รองนายกเทศมนตรี   ปฏิบัติราชการแทน
                                                 นายกเทศมนตรีเมืองระนอง


เข้าชม : 667


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 7 / ธ.ค. / 2555


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle