[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมือง ระนอง
Developed by RanongWeb
[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ชั้นล่างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ................................................................ ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ ชั้นล่างอาคารตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ขนาด 7.00 x13.00 ม. แบ่งเป็นห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง พร้อมห้องเก็บของ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองระนองเลขที่ 045/2558 จำนวน 9 แผ่น จำนวน 1 โครงการ -งบประมาณโครงการนี้เป็นเงิน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) -ราคากลางกำหนดเป็นเงิน 570,000 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ณ วัน ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ ครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา.- - ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง จ.ระนอง - ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 – 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง และประกาศชื่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซอง ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดระนอง จ.ระนอง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง วันที่ 25 สิงหาคม – 7 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559

เข้าชม : 179


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      1 / ก.ย. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com