[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง ................................................................ ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจัดจ้างปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองระนอง โดยดำเนินการปรับปรุงรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบรางเปิด ฝาตะแกรงเหล็กขนาด 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า 50 ม. พร้อมปรับปรุงทางเท้าด้านข้างและด้านหน้าอาคาร และก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล.แบบรางปิดตอนบนรางวี ด้านหลังตลาดสด ขนาด 0.80 ม. ลึกเฉลี่ย 0.80 ม. รวมความยาวไม่น้อยกว่า68 ม. ตามแบบรูปรายการเลขที่ 029/2558 จำนวน 9 แผ่น งานจ้างโครงการนี้ กำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน 582,000.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล เมืองระนอง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ กำหนดยื่นซองสอบราคา.- - วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง - ในวันที่ 26 สิงหาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น ถึงเวลา 16.30 น.ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองระนอง และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันที่ 8 กันยายน 2559 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500.-บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823,838 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www. Ranongcity.go.th ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 (นายจิราวัจน์ เจริญนิธิโภคิน) นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

เข้าชม : 385


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      1 / ก.ย. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      25 / ส.ค. / 2559
      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle