[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้น
                                                           -------------------------
                        ตามที่เทศบาลเมืองระนอง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้นและตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง/เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2553 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์   2553 ได้กำหนดให้ผู้สนใจ
ยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2553 เวลา 09.00 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอทั้งสิ้น รวม 6 ราย นั้น

            บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาด-ส้มแป้น  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  4  ราย ดังต่อไปนี้

                        1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหินอ่อน ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย ส.ช.1 อุทิศ ถนนพัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-344476
                        2. บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขต-บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-945-4680-1 โทรสาร 02-945-4679
                        3. ห้างหุ้นส่วน โกศลสถาปัตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-338513 โทรสาร 032-321439
                        4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 077 - 862088, 862048 โทรสาร 077 848363
 
                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                ประกาศ ณ วันที่  9     มีนาคม   พ.ศ. 2553

                                                                                                              ( นายพิชาญ  ไชยฤกษ์)
                                                                       ประธานกรรมการ  
                                                                 ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ


เข้าชม : 723


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com