[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อังคาร ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553


                            
                           ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                                     เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกัน
                                                          -------------------------
                        ด้วยที่เทศบาลเมืองระนอง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้นตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง/เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2553 ลงวันที่ 12กุมภาพันธ์   2553 ได้กำหนดให้ผู้สนใจยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 4  มีนาคม 2553 เวลา 09.00 10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง นั้น
 
                        คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับเอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของผู้เข้ายื่นซองเสนอราคาและได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาแต่ละราย และเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอราคาแล้วปรากฏว่า ผู้เสนอราคาทั้ง  6 รายไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  คือ
                        1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหินอ่อน ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอย ส.ช.1 อุทิศ ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร 075-344476
                        2. บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขต-บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร 02-945-4680-1 โทรสาร 02-945-4679
                        3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตึ้งเจริญก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 48 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 081-8953-074
                        4. ห้างหุ้นส่วน โกศลสถาปัตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 162/56 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทร 032-338513 โทรสาร 032-321439
                        5. บริษัทไทยอุดมการโยธา จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 37/7 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทรศัพท์ 081-8924-357   โทรสาร -            
                        6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง -ระนอง จังหวัดระนอง โทรศัพท์ 077 - 862088, 862048 โทรสาร 077 848363
 
                        จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                ประกาศ ณ วันที่    9   มีนาคม   พ.ศ. 2553
 
 
                                                                      
                                                               (นายพิชาญ   ไชยฤกษ์)
                                                                     ประธานกรรมการ 
                                                                ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ


เข้าชม : 943


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com