[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พุธ ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2553


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                      เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้า
                  และผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้น
                                                   -------------------------
 
                        ตามที่เทศบาลเมืองระนอง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมประมูลจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้นและตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง/เอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 3/2553 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์   2553 โดยได้ทำการประมูลในวันที่ 12 มีนาคม   2553 ระหว่างเวลา 09.30 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังใหม่ชั้น 2) ถ.เพิ่มผล ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนองผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ, ปรับปรุงทางเท้าและผิวจราจร จากบริเวณถนนซอยภักดี-ทวีสินค้าตัดกับถนนท่าเมือง ถึงคลองหาดส้มแป้นมีจำนวน 4 ราย ดังนี้
    1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครหินอ่อน
                        2. บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด
                        3. ห้างหุ้นส่วน โกศลสถาปัตย์
                        4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่อสร้าง
 
                        การประมูลครั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สำนักงานบริการลูกค้า กสท ระนอง
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ดำเนินการประมูล ราคาเริ่มต้นที่ 8,430,000.-บาท
                        ผลการประมูลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่แสร้าง  เป็นผู้ชนะการประมูลในวงเงิน  8,425,000.-บาท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุธการโยธาและก่แสร้าง   ได้ยืนยันราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,425,000.-บาท ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง(8,430,000 8,425,000) เป็นเงิน 5,000.-บาท หรือคิดเป็น 0.06 %
 
                        จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม   2553
 
                                                                     
                                                                          (นายพิชาญ   ไชยฤกษ์)
                                                       ประธานกรรมการ   
                                                  ผู้อำนวยการกองวิชาการฯ         


เข้าชม : 853


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com