[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง)

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2553


                                                                                ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง) 
                                                                             ………………………………………… 
                      ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง) ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ -015/2551, 026/2542 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันในสัญญาเดียวกัน ที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 425,000.-บาท และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่ง
ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 850,000.-บาท

                       กำหนดดูสถานที่ วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องประชุมสภาเทศบาล) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว

                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ภายใน วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000.- บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ WWW. ranongcity.go.th

                                                                                                 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
                                                                                                    เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2554
                                            เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง)
                                                                                                     ตามประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                                                                                                      ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 
                                                                                                    --------------------------------------------- 
                      ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง) ดังรายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 015/2551, 026/2542 จำนวน 1 โครงการ
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคา
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานประเภทเดียวกัน ในสัญญาเดียวกันที่มีวงเงินไม่น้อยกว่า 425,000.-บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฏหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองระนองเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นหนังสือสำเนารับรองการจดทะเบียน-
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน เมื่อเทศบาลเมืองระนอง…………. 
(2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้ว
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่นๆ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา จ้างเหมาดำเนินการสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยผาดาด 1 (ซอยเสาแดง)
ตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2554 “ ยื่นต่องานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ในวันที่ วันที่ 19 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาล-
เมืองระนอง เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2, หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3, หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองระนองเท่านั้น
5.3 เทศบาลเมืองระนองสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลเมืองระนอง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนด ในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ
สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขุดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลเมือง
ระนองมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 เทศบาลเมืองระนองทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลเมืองระนองเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลเมืองระนองจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการสอบราคาหรือเทศบาลเมืองระนองจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้สมบูรณ์หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลเมืองระนองมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6. การทำสัญญาจ้าง
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบงานก่อสร้างได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทาง
ราชการนับถัดจากวันที่ทำข้อตกลงจ้าง เทศบาลเมืองระนองจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับเทศบาลเมือง
ระนองภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้เทศบาลเมืองระนองยึดไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1 ) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลเมืองระนองโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
(3 )หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
เทศบาลเมืองระนอง จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็นงวด ตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจสอบงานที่ทำเสร็จแล้วถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ หรือรายละเอียดตามสัญญาแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลเมืองระนองได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลเมืองระนอง ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนงบประมาณประจำปี 2553 และมีเงินเพียงพอแก่การเบิกจ่ายแล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อเทศบาลเมืองระนองได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของเข้ามาเพื่องานจ้างดังกล่าวจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลเมืองระนอง ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดระบุในข้อ 6.2 เทศบาลเมืองระนองอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 10.4 เทศบาลเมืองระนองสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความประสงค์ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)


                                                                                                             เทศบาลเมืองระนอง


                                                                                                           ( นางนภารัตน์ แพชนะ )
                                                                                                              ผู้อำนวยการกองคลัง

                                                                                                       วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553เข้าชม : 809


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com