[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารตลาดสด และฝ้าเพดานตาข่าย

อังคาร ที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553


                                             ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
                 เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารตลาดสด และฝ้าเพดานตาข่าย  
 
                                                                                                                        …………………………………………
ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคารตลาด
สดและฝ้าเพดานตาข่าย  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว และไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อนึ่งราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 136,498.-บาท
         กำหนดดูสถานที่ วันที่ 11 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 09.00-09.30 น. ให้ไปพร้อมกันที่สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (ห้องงานพัสดุฯ ) ซึ่งผู้ควบคุมงาน จะนำไปดูสถานที่และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ที่จะเข้ายื่นซองไม่สามารถไปดูสถานที่งานจ้างดังกล่าวด้วยตนเอง จะมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายให้ตัวแทนไปดูสถานที่ก็ได้ โดยตัวแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจกับเจ้าหน้าที่ด้วย ในกรณีผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ เทศบาลจะถือว่าได้รับทราบรายละเอียดของงานจ้างดังกล่าวแล้ว
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ภายใน วันที่ 11 มกราคม 2554 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น.
ณ งานพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่  12 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ในวันที่ 12 มกราคม 2554 
        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500 .- บาท   ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน   
กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2554
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th  
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553
 
 
 
 
 
 
 


เข้าชม : 622


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com