[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

พุธ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2552


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

            เทศบาลเมืองระนอง      มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ชุด    เพื่อใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม    ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าวและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ในเวลาราชการ   ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง
                        กำหนดเปิดซองสอบราคา     ในวันที่    29 พฤษภาคม    2552    ตั้งแต่เวลา 10.00 น.     ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองระนอง   และประกาศผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในวันเดียวกัน
                        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500.–บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ตั้งแต่วันที่ 19  – 28   พฤษภาคม 2552  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-7782-3838 , 0-7783-3212 ในวันและเวลาราชการหรือ www.ranong.go.th
                                                            ประกาศ ณ วันที่   19   พฤษภาคม   2552  เข้าชม : 901


สอบราคา 5 อันดับล่าสุด

      จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ศูนย์บริการสาธารณสุขด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชุมชนด่านท่าเมือง 11 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวนสาธารณะรักษะวาริน (ทำความสะอาดบ่อบำบัด) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดพระที่นั่งรัตนรังสรรค์ (จำลอง) 10 / ก.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างซ่อมรถขุดไฮโดรลิค ยี่ห้อโคมัสสุ หมายเลขทะเบียน ตค.60 10 / ก.ย. / 2558


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com