[x] ปิดหน้าต่างนี้
Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Mucuk Bahis Siteleriistanbul izmir nakliyatgeciktirici spreylercanlı bahis siteleri1080p film izlefilm izle türkçeensest pornosex filmleripornaporno film seyretastropayreplika saatistanbul escortcanlı bahis siteleripornoeskişehir escort
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................

ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 007/2553 (จำนวน 48 แผ่น)  จำนวน 1 โครงการ ตามรายการดังนี้

-         งานรื้อผนังกันดินเดิม 100 เมตร

-         งานก่อสร้างบันไดพร้อมทางเท้า จำนวน 1 แห่ง

-         งานคันหิน ค.ส.ล. (ทางเดิน)  1,000 เมตร

-         งานปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050 ตร.ม.

-         งานก่อสร้างเวทีการแสดง

-         งานก่อสร้างลานบล็อกตัวหนอนลายคชกริช 1,030 ตร.ม.

-         งานก่อสร้างลานฟิตเนตกลางแจ้งรวม 11 จุด

-         งานก่อสร้างคันหินบ่อทราย รวมความยาว 50 เมตร

-         งานปรับปรุงอุปกรณ์ออกกำลังกายเดิม

-         งานปรับปรุงภูมิทัศน์

-         งานระบบไฟฟ้า

-         อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด

งบประมาณอนุมัติ/ราคากลาง ในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 8,293,000.-บาท
(แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)                                

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

      5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันหรือลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันมาแล้ว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,140,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน
       
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 25 เมษายน   พ.ศ. 2554ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยให้พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง(อาคารหลังเก่า) โดยให้ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน และถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อเทศบาลเมืองระนองไม่ได้
       
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน   พ.ศ. 2554ะหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.00 น.
        
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 5,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน -/กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม   2554 ถึงวันที่ 12 เมษายน   พ.ศ. 2554   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th   

 

                     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม   พ.ศ. 2554
 
                                             (นายพินิจ  ตันกุล)
                             รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน
                                        นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

 

 


เข้าชม : 944


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557
      สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน 30 เส้น 21 / เม.ย. / 2557
      ประมูลจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 7 / ธ.ค. / 2555


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com       
 

Arap porno izle Belek escort Manavgat escort Karşıyaka escort Karşıyaka escort Cebeci escort Lezbiyen porno izle