[x] ปิดหน้าต่างนี้
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง

  

ตกลงราคา
ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

พฤหัสบดี ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2554


ประกาศเทศบาลเมืองระนอง
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
.......................................................

ด้วยเทศบาลเมืองระนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างโครงการพัฒนาสวนสุขภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองระนอง เลขที่ 007/2553 (จำนวน 48 แผ่น)  จำนวน 1 โครงการ ตามรายการดังนี้

-         งานรื้อผนังกันดินเดิม 100 เมตร

-         งานก่อสร้างบันไดพร้อมทางเท้า จำนวน 1 แห่ง

-         งานคันหิน ค.ส.ล. (ทางเดิน)  1,000 เมตร

-         งานปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050 ตร.ม.

-         งานก่อสร้างเวทีการแสดง

-         งานก่อสร้างลานบล็อกตัวหนอนลายคชกริช 1,030 ตร.ม.

-         งานก่อสร้างลานฟิตเนตกลางแจ้งรวม 11 จุด

-         งานก่อสร้างคันหินบ่อทราย รวมความยาว 50 เมตร

-         งานปรับปรุงอุปกรณ์ออกกำลังกายเดิม

-         งานปรับปรุงภูมิทัศน์

-         งานระบบไฟฟ้า

-         อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 11 ชุด

งบประมาณอนุมัติ/ราคากลาง ในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 8,293,000.-บาท
(แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)                                

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองระนองและไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

      5. จะต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันหรือลักษณะงานที่คล้ายคลึงกันมาแล้ว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,140,000.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ในสัญญาเดียวกัน
       
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงเพิ่มเติม ในวันที่ 25 เมษายน   พ.ศ. 2554ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยให้พร้อมกัน ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง(อาคารหลังเก่า) โดยให้ผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน และถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อเทศบาลเมืองระนองไม่ได้
       
กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน   พ.ศ. 2554ะหว่าง เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารหลังเก่า) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 15.00 น.
        
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างในราคาชุดละ 5,000.-บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน -/กองคลัง เทศบาลเมืองระนอง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม   2554 ถึงวันที่ 12 เมษายน   พ.ศ. 2554   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข (077) 823838,833212  ในวันและเวลาราชการ หรือ www.gprocurement.go.th และ www.ranongcity.go.th   

 

                     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม   พ.ศ. 2554
 
                                             (นายพินิจ  ตันกุล)
                             รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน
                                        นายกเทศมนตรีเมืองระนอง

 

 


เข้าชม : 1002


ตกลงราคา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 5 / เม.ย. / 2562
      จัดหาและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท.เข้าสู้ประเทศไทย 4.0 25 / ก.พ. / 2562
      ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ 11 / มิ.ย. / 2558
      สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 5 / มี.ค. / 2558
      แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 28 / ต.ค. / 2557


 
สำนักงานเทศบาลเมืองระนอง 36   ถนนเพิ่มผล ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง  จังหวัดระนอง     โทร.0-7781-1422     Email : pr_2548(a)hotmail.com